Начало Новини Новинарски архив

Навигация

www.troyan.bg

Подписан е договорът за изпълнение на проекта за корекцията на р. Бели Осъм Печат Е-мейл
Понеделник, 06 Юни 2011 13:31

На 03.06.2011г., в Министерството на регионалното развитие и благоустройството бе подписан Договор между Община Троян и министерството  по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4—6/2010»Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации», за изпълнение на проектно предложение с рег.№ BG161PO001-1.4.06-0030 „Корекция на река Бели Осъм в централната градска част на град Троян за предотвратяване на ерозията на речния бряг и овладяване на риска от наводнения.”

Проектът е по ОП „Регионално развитие 2007-2013” и е на стойност 1 млн. 2882лв., като 95% от сумата /952 738 лв./ са европейски средства по програмата, а съфинансирането от общинския бюджет е 5% / 50 144 лв./

На базата на приложения Технически проект, включващ Геодезическо заснемане, Доклад за инженерно-геоложките проучвания в района, архитектурно решение, сметна документация, конструктивна част и   План за безопасност и здраве, ще бъдат извършени следните строително-монтажни работи:

Почистване на речния бряг и речното корито:

- Изсичане на храсти,  млади и единични дървета;  превоз на растителните отпадъци;

Разрушаване на компрометираните стени и разширяване на речното корито:

- Изкоп и превоз на земни маси; изграждане на временни диги;  изкопи в средни скални почви; превоз на скални маси; разбиване на неармиран бетон; транспортиране на бетонови отпадъци;

Изграждане на нови стени:

- Направа на кофраж за подпорни стени и видим бетон; монтаж на армировка; полагане на стоманобетон; направа и монтаж на барбакани; направа на фуги; заскаляване с  едроломен камък;

Направа и монтаж на парапети:

-  Монтиране на железни повърхности;

Продължителността на проекта ще бъде 18 месеца.  Извършените  строително-монтажни дейности ще осигурят ефективна защита от наводнения, защита на речния бряг от ерозия и ограничен риск от настъпване на вреди и щети за населението и околната среда.

 

Маргарита Генкова
„Връзки с обществеността”