Начало Новини Всички Информация за включване на община Троян в потенциален биосферен парк, обявен по Програмата „Човекът и биосферата“ на ЮНЕСКО

Навигация

www.troyan.bg

Информация за включване на община Троян в потенциален биосферен парк, обявен по Програмата „Човекът и биосферата“ на ЮНЕСКО Печат Е-мейл
Новини - Актуални
Вторник, 26 Април 2016 07:37

Информация за включване на община Троян в потенциален биосферен парк,

обявен по Програмата „Човекът и биосферата“ на ЮНЕСКО и включващ територията на Национален парк „Централен Балкан“

 

 

Информацията съдържа отговори на въпроси, свързани с ангажиментите на община Троян и на други заинтересовани общини, в случай, че същите решат да се присъединят към потенциален биосферен парк в района на Национален парк „Централен Балкан“ (НПЦБ). Информацията акцентира и на възможностите, които подобна международна категория би предоставила за стимулиране на местното икономическо развитие на региона.

 

1. Как се обявяват биосферните паркове и кой има полза от тях?

Биосферните паркове се обявяват като такива съгласно международното законодателство, което не налага допълнителни ограничения върху ползването и режимите на съответните територии извън регламентираното от националната законодателна уредба.

Биосферните паркове стимулират устойчиво икономическо развитие на съответните региони, основаващо се на чиста и съхранена природа и на производството и предлагането на сертифицирани местни продукти (включително горски) и регионални марки с висока добавена стойност.

Ефективното функциониране на биосферния парк позволява всички заинтересовани страни в сътрудничество помежду си да постигнат устойчив баланс между на пръв поглед несъвместимите дейности за опазване на биоразнообразието, икономическото развитие и съхраняването на културното наследство, както и справедлива подялба на произтичащите ползи от управлението на територията.

Директни ползи за местното население са „съживяването” на местния бизнес чрез насърчаване развитието на устойчиви, природосъобразни практики за земеделие и животновъдство, горско стопанство, екологичен туризъм, рибарство и др. Това води до разкриване на нови работни места и повишаване на финансовите приходи на местните хора. В същото време се постига дългосрочно опазване на природното и културното наследство за бъдещите поколения.

Широката международна известност и добър имидж на Програмата „Човекът и биосферата” привлича многобройни посетители в биосферните паркове и предизвиква голям интерес към закупуване на местни продукти. Само от инициативността на местните хора и сътрудничеството на всички заинтересовани страни зависи до каква степен ще съумеят да се възползват от тази популярност, за да привлекат необходимите средства и да реализират идеите си!

Биосферните паркове са особено подходящи за провеждане на научни изследвания и мониторинг, свързани с опазването и разумното ползване на природното и културното наследство и устойчивото развитие. Натрупаната информация дава възможност за вземането на добре аргументирани управленски решения с предвидим ефект, както и за провеждането на природозащитно обучение с широко участие на местното население и демонстриране на добри практики.

Включването на всеки биосферен парк в Световна мрежа дава почти неограничени възможности за регионално и международно сътрудничество и обмяна на опит. То е израз на признание от такава престижна международна организация като ЮНЕСКО, а това е повод за гордост и лично удовлетворение на всеки, който се чувства свързан с дадения биосферен парк!

 

2. В какво се изразява участието на общините в биосферен парк (БП)?

Участието на общините в биосферния парк се свежда до това, че по този начин те на доброволен принцип се съгласяват взаимно да се консултират за всички по-мащабни  дейности и проекти, които ще реализират в бъдеще. Участието им е гаранция, че те няма да бъдат деструктивни по отношение на националния парк и резерватите на територията му, както и че каквото и развитие да се случва то няма да е в ущърб на съответната защитена територия.

Допълнително общините могат да участват в разработването и да ползват регионални марки за развитие на местни продукти – като в този смисъл участието им в БП е бонус и потвърждение за това, че територията е екологично чиста и добре запазена, както и че притежава потенциал за развитие на устойчив туризъм в съответствие с екологичните стандарти.

Очаква се, когато планират своето развитие и когато го реализират общините да се допитват и консултират, както помежду си, така и до институциите, които осъществяват управлението на съответните територии. В случая с Националните и природни паркове – това са съответните Дирекции на НП и природните паркове, както и съответните РИОСВ, държавни горски стопанства, Регионални дирекции по горите и т.н. Подписвайки номинацията общините доброволно декларират, че ще спазват екологичните принципи. Справедливото разпределение на ползите е друг принцип, който също трябва да се спазва при развитието на даден биосферен парк.

 

3. Обявяването на биосферен парк в района на НПЦБ ще повлияе ли по някакъв начин върху Общия устройствен план (ОУП) на община Троян? Налагат ли се промени в ОУП? Ще се маркират ли зоните на биосферните паркове в Кадастрална карта?

Включването на община Троян в потенциален биосферен парк в района на НПЦБ не води и няма да доведе до промяна в параметрите на ОУП.

Населеното място ще продължи да се развива съгласно предвижданията на ОУП, стига той да е процедиран по реда на националното законодателство.

Зоните на биосферния парк не се отразяват в кадастрална карта на съответното землище и върху тях не се налагат допълнителни ограничения.

 

4. Включването в преходна зона на биосферен парк означава ли че плана за управление (ПУ) на НПЦБ ще бъде прилаган по някакъв начин и върху населените места и териториите, извън границите на националния парк?

Не. Планът за управление на НПЦБ ще продължи да се прилага единствено и само за територията на националния парк. Що се отнася до територията на община Троян или други общини, извън националния парк, те ще продължат да се управляват в рамките на приетите от съответния общински съвет планове за развитие и без да им се налагат допълнителни ограничения. Що се отнася до горските територии и земеделски земи, включени в биосферния парк, но извън границите на националния парк, въпросните ще продължат да се управляват съгласно специализираното законодателство – Закон за горите и Закон за собствеността и ползването на земеделските земи и т.н. За населените места ще се прилага Закона за устройство на територията.

 

5. Има ли промяна по отношение на собствеността и ползването на земите в биосферния парк?

Биосферният парк не променя по никакъв начин собствеността и ползването на земите, включени в границите му.

За територията на биосферния парк се прилагат разпоредбите на действащото национално законодателство, свързано с устройство на територията и опазване на околната среда.

 

6. Ще се готви ли нов План за управление за целия биосферен парк, включително и за буферната му зона?

Не е необходимо да се готви нов план за управление за цялата територия на биосферния парк. Всяка една от зоните е предмет на съответния специализиран закон и план – План за управление на НПЦБ, общински план за развитие, лесоустройствен план и т.н.

Трябва да се разработи кратка рамкова програма, в рамките на няколко страници, която да очертава визията на заинтересованите страни по отношение бъдещото развитие на територията. В една такава програма трябва страните да се съгласят, че ще провеждат, всеки в рамките на неговите компетенции, политика, която ще е щадяща по отношение на националния парк и неговите резервати и че ще прилагат принципите на устойчивото развитие. В тази програма трябва да се посочат приоритетите за развитие на региона – например екологичен туризъм, органично земеделие и т.н.

В този рамков документ страните трябва да изразят готовност да съгласуват помежду си проекти и планове по отношение на всяко бъдещо развитие.

 

7. Кой отговаря за биосферния парк?

Същността на биосферния парк е колективното управление, обмяната на мнения и практики и взимането на решения в обществен интерес. Управлението на биосферния резерват е предмет на колективен орган, което налага създаването на Управителен съвет или комитет, който да планира и координира дейностите с участието на всички заинтересовани страни.

 

8. Налага ли се създаването на допълнителни административни структури с цел управление на биосферния парк?

Към НПЦБ вече има създаден и функциониращ Консултативен съвет. Той може да послужи като платформа, около която да се организира и обедини Управленския орган на биосферния парк, в който да бъдат включени представители на общините, които са част от биосферния парк. Това може да бъде разширен или специализиран състав на съществуващия Консултативен съвет. Съответно ще се наложи и промяна в Правилника за дейността на Консултативния съвет с оглед отразяване на новите аспекти, свързани с участието на националния парк и прилежащите му територии в биосферен парк.

 

9. Какви допълнителни ангажименти следва да се изпълнят, за да отговори НПЦБ на изискванията за биосферен парк?

Членството към световната мрежа на биосферните резервати/паркове е международно признание, че съответната територия се управлява по един целесъобразен и устойчив начин съгласно националното законодателство и в съответствие с общоприетите принципи за добро управление.

По отношение на административния капацитет не е необходимо Дирекцията на НПЦБ или която и да е от участващите общини да правят нещо повече и различно от това, което вече прави, тъй като управлението на националните паркове и природните паркове е до голяма степен съвместимо с това на съвременните биосферни паркове.

В биосферния парк е необходимо да се осигури единна координация с общините и заинтересованите страни с цел да се гарантира взимането на колективни балансирани решения в обществена полза и интерес.

Преимуществото на НП “Централен Балкан” е наличието на добре работеща администрация, функциониращ Консултативен съвет и известно разбиране, което вече съществува сред местните общности по отношение на преимуществата от биосферния парк.

 

10. Необходимо ли е всички общини около националния парк да бъдат включени в „преходна зона“ на биосферен парк?

Не е необходимо всички землища на общини, в които попада НПЦБ да бъдат включени в границите на БП. Концепцията е достатъчно гъвкава и позволява на първо време БП да бъде обявен, като в територията му бъдат включени само 1, 2 или 3 общини, а в последствие могат да се включат и останалите.

 

11. Възможно ли една от участващите в биосферния парк общини да се оттегли от него и да прекрати своето участие?

Участието в биосферния парк е доброволно и дава възможност на всяка община, която не вижда перспективи от участието си в биосферния парк да се оттегли от него. Въпреки, че няма нормативни ограничения, подобна стъпка на оттегляне следва да се разглежда като крайна мярка и отстъпление от принципите за устойчиво развитие и законността.

 

12. Кой плаща?

Нивото на финансиране зависи от дейностите и проектите, които се реализират на територията на биосферния парк. Често допълнително финансиране дори не е необходимо – съществуващите бюджети могат да бъдат пренасочени и ефективно управлявани, така че да посрещнат общите цели. Индустрията, туроператорите, различни фондации, изследователски институти и местната власт могат да помогнат. Подкрепата на правителството, дори ако е само морална или техническа, гарантира добрите връзки с националните политики и международните усилия за устойчиво развитие.

 

13. От „строги“ резервати към биосферни паркове:

Първите биосферни резервати, обявени през 70-те и 80-те години на XX в. са били строго защитени природни територии. По тази причина много хора и до днес считат, че това са строги резервати, където човешкото присъствие е напълно забранено. През 90-те години схващането за тези територии се променя драстично и съвременните биосферни паркове и резервати се разглеждат като моделни територии с висок международен престиж и пример за подражание за опазване на биоразнообразието и устойчиво икономическо, социално и културно развитие. Днес съществуването на селища и население е задължително условие за обявяването на биосферен парк, както и насърчаването на икономическото, културното и социалното развитие на местното население. Биосферният парк е гарант за сътрудничество между всички заинтересовани страни, насочено към един по-отговорен начин на живот.

 

 

Повече информация може да откриете и като посетите страницата на Общински съвет – Троян, Видеозапис на 8-мо заседание на ОбС - Троян - 31.03.2016 г. http://obs.troyan.bg/.