Начало Новини Всички Покана за заключителна пресконференция по проект №BG16RFOP001-2.001-0016 за енергийна ефективност на НЧ „Наука -1870 г."

Навигация

www.troyan.bg

Покана за заключителна пресконференция по проект №BG16RFOP001-2.001-0016 за енергийна ефективност на НЧ „Наука -1870 г." Печат Е-мейл
Новини - Актуални
Вторник, 10 Април 2018 13:38

 

ПОКАНА

ЗА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ №BG16RFOP001-2.001-0016 ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА НЧ „НАУКА -1870 г."


Уважаеми дами и господа,

Община Троян има удоволствието да Ви покани на заключителна пресконференция на 13.04.2018 (петък) от 11.00 часа в сградата на НЧ"Наука -1870 г." по повод реализацията на Проект №BG16RFOP001-2.001-0016 „Повишаване на енергийната ефективност на сграда на общинска културна инфраструктура, находяща се в град Троян, пл. „Възраждане“, финансиран по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“, който се реализира в рамките на Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020“.


С уважениe,

Донка Михайлова

Kмет на община Троян

 

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.001-0016 „Повишаване на енергийната ефективност на сграда на общинска културна инфраструктура, находяща се в град Троян, пл. „Възраждане“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.,,съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Троян и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г..