Начало Новини Всички Община Троян организира пресконференция по повод приключването на проект: bg16rfop001-2.001-0015 „Повишаване на енергийната ефективност на обществена сграда на държавната администрация, находяща се в град Троян, ул. „Г.С. Раковски“ №1“ .

Навигация

www.troyan.bg

Община Троян организира пресконференция по повод приключването на проект: bg16rfop001-2.001-0015 „Повишаване на енергийната ефективност на обществена сграда на държавната администрация, находяща се в град Троян, ул. „Г.С. Раковски“ №1“ . Печат Е-мейл
Новини - Актуални
Сряда, 11 Април 2018 07:10

 

ОБЩИНА ТРОЯН ОРГАНИЗИРА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

ПО ПОВОД  ПРИКЛЮЧВАНЕТО НА ПРОЕКТ:

 

BG16RFOP001-2.001-0015 „Повишаване на енергийната ефективност на обществена сграда на държавната администрация, находяща се  в град Троян, ул. „Г.С. Раковски“ №1“

 

Община Троян организира заключителна пресконференция на 17.04.2018 г. (вторник) от 11.00 ч. пред сградата на РС ПБЗН – Троян, ул. Г. Раковски“ 1 във връзка с приключване работата по проект : BG16RFOP001-2.001-0015 „Повишаване на енергийната ефективност на обществена сграда на държавната администрация, находяща се  в град Троян, ул. „Г.С. Раковски“ №1“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

С реализацията на  проекта е подобрена енергийната ефективност на сградата на РС ПБЗН в град Троян. В рамките на проекта основните дейности са свързани с реализирането на енергоспестяващи мерки чрез топлинно изолиране на външните стени. Извършена е подмяна на старата дограма със системи от PVC/Al профили и стъклопакет, топлинно изолиране на покрива, обновяване на отоплението, обновяване на вентилацията и на осветлението.

 

С уважение,

Донка Михайлова

Kмет на община Троян

 

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.001-0015 „Повишаване на енергийната ефективност на обществена сграда на държавната администрация, находяща се  в град Троян, ул. „Г.С. Раковски“ №1“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Троян и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020г..