Начало Новини Всички Община Троян успешно реализира Проект „Повишаване на енергийната ефективност на сграда на общинска културна инфраструктура, находяща се в град Троян, пл. „Възраждане“

Навигация

www.troyan.bg

Община Троян успешно реализира Проект „Повишаване на енергийната ефективност на сграда на общинска културна инфраструктура, находяща се в град Троян, пл. „Възраждане“ Печат Е-мейл
Новини - Актуални
Понеделник, 16 Април 2018 08:35

 

Община Троян успешно реализира Проект „Повишаване на енергийната ефективност на сграда на общинска културна инфраструктура, находяща се в град Троян, пл. „Възраждане“


На 13.04.2018 г.(петък) от 11.00 часа в сградата на НЧ „Наука-1870“ се проведе заключителната пресконференция на Община Троян по повод реализирането на Проект BG16RFOP001-2.001-0016 „Повишаване на енергийната ефективност на сграда на общинска културна инфраструктура, находяща се в град Троян, пл. „Възраждане“, финансиран по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“, който се реализира в рамките на Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.“.

Г-жа Донка Михайлова, кмет на Община Троян, откри пресконференцията и акцентира върху обществената значимост на проекта в навечерието на 150 годишнината на града. Изпълнението на проекта устойчиво подобрява културната инфраструктура и активно стимулира младите хода от Община Троян да развиват широко портфолио от културни дейности.

В пресконференцията взеха участие инж. Петко Пенков - Председател на Общински съвет - гр. Троян; Бойко Пъдарски – заместник-областен управител на Ловешка област; инж. Мария Василева - ръководител на проекта; д-р Виолета Койновска - председател на читалищното настоятелство на НЧ „Наука- 1870“; Станка Марешка - секретар на НЧ „Наука- 1870“; представител на Областен информационен център гр. Ловеч, много културни дейци, представители на изпълнителите, на строителния надзор, медии и граждани.

Дейностите, реализирани в рамките на проекта са:


  • Проведени обществени поръчки за избор на изпълнители;
  • Изпълнено проектиране, строително-монтажни работи и упражнен авторски надзор (инженеринг);
  • Упражнен независим строителен надзор и оценка на съответствието на инвестиционния проект;
  • Публичност и визуализация на проекта;
  • Извършен независим одит на проекта;
  • Организация и управление на проекта.

Постигнатите резултати от изпълнението на проекта са:


• повишена енергийната ефективност и достигане на клас „В“ на енергопотребление на сградата на общинската културна инфраструктура, находяща се в град Троян, пл. „Възраждане“;

•  намаляване на разходите за енергия;

•  постигане на индикативните национални цели за пестене на енергия за 2020 г., заложени в Националния план за действие за енергийна ефективност 2014- 2020 г.;

  • осигуряване на по-добро качество на въздуха, условия за живот и работна среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие;

•  подобряване на експлоатационните характеристики с цел удължаване на жизнения цикъл на сградата;

•  запазване на традиционните функции на малките градове - опорни центрове, свързани с предлагане на обществени услуги, не само за местното население, но и за населението на околните периферни райони.

 

 

Г-жа Донка Михайлова, кмет на Община Троян, тържествено връчи на д-р Виолета Койновска, председател на читалищното настоятелство на НЧ „Наука- 1870“, разрешението за ползване и пожела много успехи и ползотворно развитие на културните дейности в НЧ „Наука- 1870“.

 

 

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.001-0016 „Повишаване на енергийната ефективност на сграда на общинска културна инфраструктура, находяща се в град Троян, пл. „Възраждане“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Троян и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г..