Начало Новини Всички ПОКАНА

Навигация

www.troyan.bg

ПОКАНА Печат Е-мейл
Новини - Актуални
Сряда, 05 Септември 2018 00:00

 

ПОКАНА

Община Троян и екипът за управление на проект

№ BG16RFOP001-2.001-0018 „Повишаване на енергийната ефективност на общински административни сгради, находящи се в град Троян, ул. „Г. С. Раковски“ №55 и ул. „Любен Каравелов“ №42“,

 

Ви канят на Заключителна пресконференция по проекта, която ще се проведе на 12.09.2018 г. (сряда) от 13:00 ч. в Информационно-културен център – гр. Троян, пл. „Г. С. Раковски“ №103. Проектът е финансиран по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“, която се реализира в рамките на Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.

В рамките на проекта е повишена енергийната ефективност на две общински административни сгради в гр. Троян, по-известни като сградата на Данъчното и сградата на бившето БКС

На пресконференцията ще бъдат представени резултатите от изпълнението на проекта, след реализацията на заложените дейности и мерки.

 

 

Очакваме Ви!


www.eufunds.bg


Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-2.001-0018 „Повишаване на енергийната ефективност на общински административни сгради, находящи се в гр. Троян, ул. „Г. С. Раковски“ №55 и ул. „Любен Каравелов“ №42“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Троян и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.