Начало Новини Всички Община Троян обявява конкурс за избор на външен доставчик на социалната услуга в специализирана институция за предоставяне на социални услуги „Дом за стари хора“ в с. Добродан

Навигация

www.troyan.bg

Община Троян обявява конкурс за избор на външен доставчик на социалната услуга в специализирана институция за предоставяне на социални услуги „Дом за стари хора“ в с. Добродан Печат Е-мейл
Новини - Актуални
Вторник, 09 Април 2019 16:09

 

ОБЩИНА ТРОЯН ОБЯВЯВА КОНКУРС

За избор на външен доставчик на социалната услуга в специализирана институция за предоставяне на социални услуги „Дом за стари хора“ в с. Добродан, Община Троян, с капацитет 28 места, на основание заповед № 387/09.04.2019 г. на И. Д. Кмет на Община Троян.

1. Условия за участие:

1.1. В конкурса могат да участват доставчици на социални услуги, съгласно чл. 18, ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за социално подпомагане, а именно:

- български физически лица, регистрирани по Търговския закон, и юридически лица;

- физически лица, извършващи търговска дейност, и юридически лица, възникнали съгласно законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава от Европейското икономическо пространство.

1.2. Кандидатите трябва да са вписани в Регистъра на Агенцията за социално
подпомагане /АСП/ към  Министерство на труда  и социалната  политика съгласно чл. 37, ал. 3 от Правилника  за прилагане на закона за социално подпомагане /ППЗСП/ като доставчици на социалната услуга: „Дом за стари хора“.

1.3. В конкурса не може да участва кандидат, който:

- е обявен в несъстоятелност или е в производство по обявяване в несъстоятелност;

- се намира в ликвидация;

- е лишен от право да упражнява търговска дейност;

- има парични задължения към държавата или общината по смисъла на чл. 162,
ал. 2 от ДОПК, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган или
задължения към осигурителни фондове, освен ако компетентният орган е
допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията;

- е осъден с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността или
против стопанството, освен ако не е реабилитиран;

- в управителните и/или контролни органи на кандидата участват лица, които
заемат ръководна длъжност в администрацията на Община Троян;

1.4. Всеки кандидат е длъжен да съобщи писмено на Община Троян промените в  обстоятелствата  по т. 1.3, настъпили  в процеса на провеждане на конкурса в тридневен срок от настъпването им.

2. Изисквания към кандидатите:

2.1. Кандидатите следва да имат минимум 3 годишен опит в предоставянето на социални услуги за пълнолетни лица и/или сходни  дейности, свързани с превенция и закрила на пълнолетни лица в неравностойно социално положение.

2.2. Кандидатите следва да притежават работен и организационен капацитет и
подходяща квалификация на персонала /приложени копия на дипломи и/или други документи за квалификация/, за да се справят с управлението и предоставянето на социалната услуга.

Числеността на персонала се изчислява съгласно утвърдената със Заповед № РД01-864/30.10.2012 г. от Министъра на труда и социалната политика „Методика за определяне длъжностите на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността“.

Лицата, които кандидатът предлага да използва при управлението и предоставянето на социалната услуга, трябва да притежават необходимото образование и професионална квалификация съобразно длъжността, за която са посочени.

2.3. Кандидатите    следва   да    притежават   добра    финансова    стабилност, гарантираща упражняване на дейността, доказана с годишен счетоводен баланс и отчет за  приходите и  разходите за последната приключена година - копие,  и попълнена декларация за финансова стабилност. Ако кандидатите са юридически лица, регистрирани по реда  на  ЗТР  в търговския регистър към   Агенция по вписванията и годишният им счетоводен баланс и отчетът за приходите и разходите им за последната приключена година са обявени в последния, не се изисква тяхното представяне към документите за участие.

2.4. Опит при реализиране на програми и проекти с национално и външно  финансиране.

Характеристика и специфика на предоставяне на социалната услуга:

3.1. Възложител на управлението на социалната услуга „Дом за стари хора“ в с. Добродан, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 1, е Кметът на Община Троян.

3.2. Предмет на възлагане - предоставяне на качествени грижи за възрастни хора в Дом за стари хора (ДСХ) в с. Добродан, съгласно утвърдена Методика на социалните услуги за възрастни, съобразно критериите и стандартите за предоставяне на социални услуги, регламентирани в ППЗСП и в изпълнение на всички нормативни документи, регламентиращи качеството на предоставяните услуги и организацията на дейността в специализирани институции.

3.3. Капацитетът на социалната услуга „Дом за стари хора“ в с. Добродан е 28 места.

3.4. Персонал - числеността на персонала се определя, съгласно утвърдена Методика за определяне длъжностите на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността, в сила от 30.10.2012 г.

3.5. Същност на социалната услуга – гарантиране равноправното положение и преодоляване на изолираността на възрастните, чрез реализиране на дейности в услугата съответстващи на желанията и развиващи способностите им, при пълно зачитане на достойнството, убежденията, потребностите и неприкосновеността им, както и правото да взимат решения, засягащи качеството на техния живот и предоставяните грижи.

3.6. Целева  група – възрастни над 65 години, при които са изчерпани всички възможности за осигуряване на пълноценен и достоен живот в семейна среда или социални услуги в общността.

3.7. Цел на социалната услуга - осигуряване качество на живот, което не допуска социално изключване, гарантира предоставяне на индивидуализирана грижа и подкрепа, фокусирана върху постижими резултати за потребителите на услугата.

3.8. Материална база – община Троян притежава оборудвана по подходящ начин материална база, която ще предостави на спечелилия конкурса кандидат за осъществяване на дейностите по организация и управление на социалната услуга.

3.9. Срок на предоставяне на услугата – 5 години от датата на сключване на договор за възлагане на социалната услуга.

3. Финансиране и начин на предоставяне на средствата:

4.1. Социалната услуга се финансира като държавно делегирана дейност чрез общинския бюджет, по стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели, определяни ежегодно с решение на Министерски съвет.

4.2. Средствата от държавния бюджет се предоставят ежемесечно на доставчика, пропорционално, съгласно Закон за изпълнение на бюджета, след представяне и одобряване на отчет за предходния месец по разходни параграфи на единния бюджетен класификатор.

4.3. Доставчикът на социалната услуга осигурява съфинансиране чрез собствени средства, дарения, спонсорство или друго (проектно) финансиране, с цел осигуряване на по-високо качество при предоставяне на услугите и надграждане с допълнителни дейности.

4. Необходими документи за участие в конкурса:

5.1.    Заявление за участие в конкурса (свободен текст)

5.2.   Копие от удостоверение за вписване в регистъра на доставчиците на социални услуги към Агенция за социално подпомагане за социалната услуга „Дом за стари хора“.

5.3.   Копие от годишен счетоводен баланс от отчета за приходите и разходите на кандидата за предходната година.

5.4.   Удостоверение за липса на данъчни задължения (към Община Троян и общината по регистрация на кандидата).

5.5.   Свидетелство за съдимост на представляващия/те юридическото лице.

5.6.   Списък с лицата - работен капацитет и персонал на кандидата, с приложени копия от дипломи и други релевантни документи доказващи квалификация на кадрите, включително управленския капацитет.

5.7.   Информация за досегашния опит (минимум 3 години) при предоставяне на социални услуги за възрастни.

5.8.   Справка за реализирани от кандидата през последните 3 години програми и проекти с национално и/или външно финансиране.

5.9.    „Програма за предоставяне на социалната услуга „Дом за стари хора“ в с. Добродан за периода 2019-2024 г.“

6. Краен срок и място за подаване на документите:

Кандидатът представя документите в запечатан непрозрачен плик до 16 ч. на 23.05.2019 г. в „Център за информация и услуги на гражданите“, в Община Троян, гише „Деловодство“, лично или по куриер на адрес: п. к. 5600, гр. Троян, пл. „Възраждане“ № 1.

Върху плика кандидатът записва:

1. „За конкурса за доставчик на социалната услуга „Дом за стари хора“ в с. Добродан, Община Троян“

2. Пълното наименование на физическото или юридическото лице, име на представляващия го, адрес за кореспонденция и телефон за контакти.

При приемане на предложенията върху плика се отбелязва вх. №, датата и часа на внесеното предложение, като тези данни се записват във входящ регистър, за което на вносителя се издава документ. Предложения подадени след крайния срок не се приемат. До изтичане на срока за подаване на предложенията всеки кандидат може да промени, допълни или оттегли предложението си.

При единствен кандидат Кметът на общината може да възложи управлението на социалната услуга чрез пряко договаряне с него. В този случай конкурс не се провежда.

7. Дата, час и начин на провеждане на конкурса:

7.1. Конкурсът ще се проведе в два етапа: по документи и събеседване върху представена „Програма за предоставяне на социалната услуга „Дом за стари хора“ за периода 2019-2024 г.“.

- на 27.05.2019 г. от 10 ч. в сградата на общинска администрация Троян, заседателната зала на 3 етаж ще бъдат разгледани документите на участниците от комисия, назначена от Кмета на общината, с включен представител на АСП. Одобрените кандидати ще бъдат поканени на събеседване;

- до събеседване ще бъдат допуснати само кандидати, които отговарят на всички изисквания и са представили всички необходими документи;

- на 27.05.2019 г. от 16 ч. в сградата на общинска администрация Троян, заседателната зала на 3 етаж ще се проведе събеседване с допуснатите по документи кандидати, по представената им „Програма за предоставяне на социалната услуга „Дом за стари хора“ за периода 2019-2024 г.“.

7.2. В тридневен срок от провеждането на конкурса, комисията извършва оценка на кандидатите и изготвя протокол за своята работа и класиране на участниците в конкурса.

8. Критерии за оценяване на участниците в конкурса:

8.1.   Комисията извършва оценка на кандидатите по следните критерии за оценка с относително тегло, както следва:

-       съответствие на кандидата с предварително обявените условия – до 30 т.;

-       опит на кандидата в предоставянето на социални услуги –  до 30 т.;

-       работен капацитет на кандидата и квалификация на кадрите – до 10 т.;

-       предоставена от кандидата „Програма за предоставяне на социалната услуга „Дом за стари хора“ за периода 2019-2024 г.“  –  до 30 т.

9. Краен срок за обявяване резултатите от конкурса:

9.1. В срок до 29.05.2019 г. комисията представя на Кмета протокол с класиране на кандидатите.

9.2. Въз основа на протокола, изготвен от комисията, Кметът в тридневен срок издава заповед за определяне на спечелилия конкурса кандидат.

9.3. Резултатите от конкурса се съобщават на участниците писмено в седем дневен срок от издаване на заповедта.

9.4. Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването на заповедта не спира изпълнението ѝ.

9.5. Въз основа на заповедта за определяне класирането на кандидатите, Кметът на общината сключва договор за срок от 5 години с кандидата, класиран на първо място, съобразно предвиденото в настоящата заповед и в съответствие с представената от кандидата, спечелил конкурса, Програма за развитие на социалните услуги.

Подробна информация във връзка с провеждане на конкурса може да получите на тел.: 0878901853, главен експерт „Социална и здравна политика“ в Община Троян.

 

АНГЕЛ АНГЕЛОВ

И. Д. КМЕТ НА ОБЩИНА ТРОЯН

Съгласно заповед № 353/05.04.2019 г.