Заповед № 578 / 30.05.2019 г. относно възстановка, по повод залавянето на Ботевите четници в с. Бели Осъм Печат
Новини - Актуални
Събота, 01 Юни 2019 10:40

 

З А П О В Е Д

№ 578 / 30.05.2019 г.


На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, с цел опазване живота и здравето на гражданите, недопускане настъпването на ПТП, спазване разпоредбите на Наредба №1 на Община – Троян и ЗДвП, с оглед осигуряване охраната на обществения ред и постигане оптимална организация на движението във връзка с осъществяването на възстановка, по повод залавянето на Ботевите четници в с. Бели Осъм.

 

Н А Р Е Ж Д А М

 

1. ЗАБРАНЯВАМ движението на ППС по ул. „Стоян Българенчето“ в с. Бели Осъм, в района на „Ралински мост“ /участъка за осъществяването на възстановката/, за времето от 10.30 часа до 11.30 часа на 02.06.2019 г.

2. Разрешавам движението на ППС за с. Чифлик, съответно за гр. Троян през горепосочения период след изричното разрешение на органите на РУ – Троян.

3. Посетителите придвижващи се с ППС да бъдат насочвани към обособените паркинги. Да не се допуска паркирането на превозни средства в участъка за осъществяването на възстановката.

Контрол по изпълнението на Заповедта възлагам на Началника на РУ  – Троян.

Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Община Троян и на интернет страницата на вестник „Троян 21”.

Заповедта да се доведе до знанието на заинтересованите лица – управители на търговски обекти, хотели, къщи за гости, заведения за хранене и развлечения, чрез Кметовете на с. Бели Осъм и с. Чифлик.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА
Кмет на Община Троян