Начало Новини Всички Община Троян е сред първите общини с одобрен проект по процедура „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“

Навигация

www.troyan.bg

Община Троян е сред първите общини с одобрен проект по процедура „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ Печат Е-мейл
Новини - Актуални
Понеделник, 05 Август 2019 10:12

Община Троян е сред първите общини с одобрен проект по процедура BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ КОМПОНЕНТ 1. Предстои подписване на договор с Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за изпълнението на проекта, считано от 01.09.2019 г.

Проектът е с наименование „Нова грижа в община Троян“ и цели да обезпечи предоставянето на социалната услуга Дневен център за подкрепа на деца и/или младежи с увреждания и техните семейства на територията на общината в новоизградената със средства по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 социална инфраструктура, находяща се до ДГ „Осми март“.

Социалната услуга ще се предоставя с капацитет 30 места дневна грижа и 60 консултативна за представителите на целевата група деца и младежи в риск, включително с увреждания и техните семейства. Центърът ще осигури целодневни, полудневни и почасови услуги в специализирана среда и мобилно, а именно: информиране и консултиране, дневна грижа, терапия и рехабилитация, обучение за придобиване на умения, подкрепа за придобиване на трудови умения и други, според индивидуалните потребности на потребителите. Проектът е с продължителност от 52 месеца и предвижда дооборудване и обзавеждане на помещенията на услугата, подбор и наемане на персонал за предоставяне на социалната услуга, закупуване на специализирано транспортно средство и предоставяне на социалната услуга Дневен център за подкрепа на деца и/или младежи с увреждания и техните семейства.

Ще бъде извършен подбор на специалисти, имащи различен профил на компетентност - управленски, социален, здравен, образователен и квалификации, отговарящи на нуждите на центъра за осигуряване на качествена грижа за децата и младежите и гарантиращи интегрирания подход при предоставянето на социалните услуги.

Проектът ще се реализира в рамките на асоциирано партньорство с ангажираните в процеса на деинституционализация институции – Министерство на труда и социалната политика, Министерство на образованието и науката, Министерство на здравеопазването, Държавна агенция за закрила на детето и Агенция за социално подпомагане.

Община Троян бе избрана за домакин на първата работна среща организирана по процедурата от Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, която се проведе на 31.07.2019 г. в сградата на Информационно-културен център Троян.