Начало Новини Всички Приключи изпълнението на проект BG16RFOP001-5.001-0013 „Изграждане на Дневен център за деца с увреждания и техните семейства в град Троян“

Навигация

www.troyan.bg

Приключи изпълнението на проект BG16RFOP001-5.001-0013 „Изграждане на Дневен център за деца с увреждания и техните семейства в град Троян“ Печат Е-мейл
Новини - Актуални
Четвъртък, 12 Септември 2019 10:30

 

На 10.09.2019 г. се проведе заключителна пресконференция по повод приключване изпълнението на проект  BG16RFOP001-5.001-0013 „Изграждане на Дневен център за деца с увреждания и техните семейства в град Троян“. Проектът се изпълнява от Община Троян с финансовата подкрепа на Оперативна програма  „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Проектът стартира на 14.11.2017 г. и е на обща стойност 393 133.86 лв., която представлява 85% съфинансиране от ЕФРР, в размер на 334 163.78 лв. и 15 %  национално съфинансиране – 58 970.08 лв.

Главната и основна цел на проекта е осигуряването на подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставянето на услуга в общността за деца и младежи с увреждания и техните семейства, чрез която ще  се гарантира достъпа и правото им да получат качествена грижа според техните индивидуални потребности.

В рамките на проекта се изгради социалната инфраструктура за предоставяне на социалната услуга Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства на територията на община Троян. Осигурени са помещения за групова и индивидуална работа, психосензорна и рехабилитационна зали, кабинети за специалисти и стая персонал и спомагателни (обслужващи) помещения, както и оборудване и обзавеждане на същите за обезпечаване дейността на центъра и работата на специалистите. В дворното пространство е изградена сензорна градина, съоръжение и места за игра и отдих на открито, адаптирани за децата и младежите с увреждания, пясъчник и зелени площи.

Изпълнението на проекта осигурява условия за предоставяне на дневна и консултативна грижа, включваща социална и медицинска рехабилитация, обучение и умения за самостоятелно справяне на децата с увреждания, както и подпомагане техните семейства в грижата за тях.

 

 


Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-5.001-0013 „Изграждане на Дневен център за деца с увреждания и техните семейства в град Троян“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Троян и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.