Начало Новини Всички Покана на встъпителна пресконференция и официална церемония „Първа копка“ на проект за повишаване на енергийната ефективност на сградата на РУ "Полиция" и две жилищни сгради

Навигация

www.troyan.bg

Покана на встъпителна пресконференция и официална церемония „Първа копка“ на проект за повишаване на енергийната ефективност на сградата на РУ "Полиция" и две жилищни сгради Печат Е-мейл
Новини - Актуални
Четвъртък, 12 Септември 2019 16:03

 

ПОКАНА


Община Троян и екипът за управление на проект № BG16RFOP001-2.002-0007„Повишаване на енергийната ефективност на сградите: административна сграда на държавната администрация на ул. „Захари Стоянов” №4, гр. Троян (РУ „Полиция”); МЖС на ул. „Христо Ботев” №160, гр. Троян, и МЖС на ул. „Христо Ботев” №266-272, гр. Троян”,


Ви канят на 17.09.2019 г. (вторник) на встъпителна пресконференция и официална церемония „Първа копка“, с които Община Троян ще отбележи ефективния старт на проект №BG16RFOP001-2.002-0007„Повишаване на енергийната ефективност на сградите: административна сграда на държавната администрация на ул. „Захари Стоянов” №4, гр. Троян (РУ „Полиция”); многофамилна жилищна сграда на ул. „Христо Ботев” №160, гр. Троян, и многофамилна жилищна сграда на ул. „Христо Ботев” №266-272, гр. Троян”.

Общата стойност на проекта е 1 199 989,40 лв., от които 1 019 990,99 лв. европейско съфинансиране и 179 998,41 лв. национално съфинансиране. Проектът стартира на  07.03.2019 г. и приключва на 07.01.2021 г.

Бенефициент по проекта е Община Троян, като нейн партньор за изпълнение на проекта в частта на сградата на РУ-Троян е Областна дирекция на МВР-Ловеч.

Главната цел на проекта е повишаване енергийната ефективност на публичната инфраструктура и на жилищния сектор в град Троян. По-високото ниво на енергийна ефективност пряко ще допринесе за намаляване на крайното потребление на енергия и косвено – за намаляване на емисиите на парникови газове, което от своя страна ще допринесе за намаляване на разходите за енергия на сградите, осигуряване на по-добро качество на въздуха, условия за живот и работна среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие.

Проектът предвижда изпълнението на енергоспестяващите мерки, предписани като задължителни в обследванията за енергийна ефективност на сградите, както и допустимите по проекта дейности предписани като задължителни в техническите паспорти на сградите. За сградите ще бъдат изпълнени и необходимите мерки, свързани с подобряване достъпа за лица с увреждания до сградите.

На пресконференцията подробно ще бъдат представени дейностите по проекта и очакваните резултати от неговото изпълнение.

 

Програма на събитията:

Встъпителна пресконференция

Място: Пред сградата на Районно управление - Троян, ул. „Захари Стоянов” №4, гр. Троян

  • 10:30 – 11:00 ч.   Регистрация на участниците
  • 11:00 – 11:05 ч.   Откриване на пресконференцията от водещ
  • 11:05 – 11:15 ч.   Изказвания на официалните лица
  • 11:15 – 11:25 ч.   Представяне на проекта: целите, предстоящите дейности и очакваните резултати, финансиращата програма и екипът за управление на  проекта.
  • 11:25 – 11:35 ч.   Въпроси и изказвания от присъстващите
  • 11:35 ч.   Закриване на пресконференцията

 

Официална церемония „Първа копка”

Място: сграда на Районно управление - Троян, ул. „Захари Стоянов” №4, гр. Троян

  • 11:40 – 11:45 ч.    Откриване на церемонията от водещ
  • 11:45 – 11:55 ч.    Изказвания на официалните лица
  • 12:00 – 12:05 ч.    Церемония - символично действие, стартиращо обновяването на сградата
  • 12:05 – 12:10 ч.    Закриване на церемонията

 

Очакваме Ви!

 


www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект №BG16RFOP001-2.002-0007 „Повишаване на енергийната ефективност на сградите: административна сграда на държавната администрация на ул. „Захари Стоянов” №4, гр. Троян (РУ „Полиция”); многофамилна жилищна сграда на ул. „Христо Ботев” №160, гр. Троян, и многофамилна жилищна сграда на ул. „Христо Ботев” №266-272, гр. Троян”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Троян и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.