Покана за първа копка по проект „Реконструкция на ул. „Стефан Караджа“ и ул. „Захари Зограф“ Печат
Новини - Актуални
Понеделник, 04 Ноември 2019 16:45

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Община Троян изпълнява проект №BG06RDNP001-7.001-0046 „Реконструкция на ул. „Стефан Караджа“ и ул. „Захари Зограф“, находящи се в град Троян, заедно със съоръженията и принадлежностите към тях“, финансиран по процедура №BG06RDNP001-7.001 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Информираме Ви, че на 08.11.2019 г. от 11.00 часа на ул. „Захари Зограф“, гр. Троян, ще се състои официална церемония за ефективен старт на проекта „Първа копка“.

Отправяме покана към всички желаещи за участие в събитието.

 

Община Троян

 

Снимки от подписването на договора