Начало Обявления Обявление №24 обнародвано в Държавен вестник бр. 23 / 25.03.2016 г.

Навигация

www.troyan.bg

Обявление №24 обнародвано в Държавен вестник бр. 23 / 25.03.2016 г. Печат Е-мейл
Обявления и уведомления - Обявления
Четвъртък, 07 Април 2016 17:20

Отдел „ТСУ, кадастър и регулация” при Община Троян, Ловешка област, съобщава на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), че е изработен проект на план за улична регулация за частично изменение на уличната регулация /ПУР за ЧИУР/ на с. Орешак, община Троян в обхвата на улица с ОТ 138-139 /улица „Осъм”/.

На основание чл. 128, ал.5 от ЗУТ, в едномесечен срок от датата на обяваване в Държавен вестник, заинтересуваните лица могат да направят писменни възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

Проектът е изложен в сградата на Община Троян II ет. стая № 31 от 9.00 до 12.00 часа всеки присъствен ден.