Начало Обявления Обявление №25 обнародвано в Държавен вестник бр. 23 / 25.03.2016 г.

Навигация

www.troyan.bg

Обявление №25 обнародвано в Държавен вестник бр. 23 / 25.03.2016 г. Печат Е-мейл
Обявления и уведомления - Обявления
Четвъртък, 07 Април 2016 17:21

Община Троян, Ловешка област, на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ за ЧИЗРП/ на квартали 92, 421 и 422 със самостоятелни и съсобствени УПИ, отредени „За жилищно строителство и обществено обслужване”. Образуват се две нови тупикови улици: първата с ОТ741 – 2102 между кв. 311 и 422 и втората с ОТ 367 – 2101 между квартали 422 и 421. Между кв. 92 и 421 е обособена пешеходна алея. Улица „Ген. Карцов” се разширява от ОТ 731 до ОТ 1126 с предвиждане на надлъжно паркиране от източната страна. Запазва се действащата регулация откъм река Осъм /изток/.

При несъгласие с проекта, на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от публикуване на обявлението в държавен вестник заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

Проектът е изложен в сградата на Община Троян II ет., стая № 31.