Начало Обявления Обявление № Об-ТСУ-КР-1-2 / 21.07.2016 г. относно изработване ПУП – ПУР на улица "Лъкарица" и Проекто ПУП-ПРЗ за новообразувани квартали 423 и 424 по плана на Троян

Навигация

www.troyan.bg

Обявление № Об-ТСУ-КР-1-2 / 21.07.2016 г. относно изработване ПУП – ПУР на улица "Лъкарица" и Проекто ПУП-ПРЗ за новообразувани квартали 423 и 424 по плана на Троян Печат Е-мейл
Обявления и уведомления - Обявления
Петък, 26 Август 2016 08:49

 

ОБЯВЛЕНИЕ

№ Об-ТСУ-КР-1-2

гр. Троян,  21. 07. 2016 г.

 

Община Троян, Ловешка област, на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е изработен Проект на подробен устройствен план за улична регулация (ПУП – ПУР) на улица “Лъкарица” и Проекто-предложение на план за регулация и застрояване (Проекто ПУП-ПРЗ) за новообразувани квартали 423 и 424 по плана на Троян.

ПУР засяга имоти с идентификатори 73198.60.79, 73198.60.69 и 73198.408.4:

Обособява се осова мрежа на ул. «Лъкарица»: започва от съществуваща ОТ 1446 към ОТ 2032-2033-2034-2035-2036-2037-2038-2041-2042-2043-2045-2046-2047-2048-2049-2050 до ОТ 2051, включително два тупика: ОТ 2038-2039-2040 и ОТ 2043-2044.

Проекто-предложението за ПУП-ПРЗ засяга имоти с идентификатори 73198.408.1, 73198.408.2, 73198.408.3, 73198.408.6 и 73198.65.2 (проектен квартал 423), както и имоти в проектен квартал 424: с идентификатори 73198.431.1, 73198.60.93, 73198.60.94, 73198.60.76, 73198.506.627 и 73198.506.628. Същото е основание за промяна на статута на имотите.

 

При несъгласие с проекта, на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в  едномесечен срок от публикуване на обявлението в държавен вестник заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

 

Проектът е изложен в сградата на Община Троян II ет., стая  № 31.