Начало Обявления Обявление за отчуждаване на части от недвижими имоти - частна собственост - с. Черни Осъм

Навигация

www.troyan.bg

Обявление за отчуждаване на части от недвижими имоти - частна собственост - с. Черни Осъм Печат Е-мейл
Обявления и уведомления - Обявления
Сряда, 27 Юли 2016 14:21

 

О Б Я В Л Е Н И Е

за предстоящо отчуждаване на части от недвижими имоти – частна собственост, попадащи в Пояс І на санитарно - охранителната зона “Каптиран извор „Стойновска” в землището на с.Черни Осъм, община Троян

 

На основание чл.21, ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.38, ал.1 от Закон а за водите и чл.25, ал.1 от Закона за общинската собственост,

 

У В Е Д О М Я В А М

 

за предстояща процедура по принудително отчуждаване по глава ІІІ от Закона за общинската собственост, за задоволяване на неотложна общинска нужда, която не може да бъде задоволена по друг начин, собствениците на части от имоти, попадащи в Пояс І на санитарно - охранителната зона “Каптиран извор „Стойновска” в землището на с.Черни Осъм, община Троян, както следва:

 

Собственици Имот/ част от имот №......../ Площ на имота/ частта (дка) Вид на имота Местонахо-ждение Стойност на обезщете-нието в лв.
Иван Василев Стойнов 80981.297.89 0,012 Ниско застрояване (до 10 м) м.Кокиля с.Черни Осъм 21
Иван Василев Стойнов 80981.297.68 0,001 Овощна градина м.Кокиля с.Черни Осъм 2
Неидентифициран собственик 80981.297.85 0,001 За друг вид застрояване м.Кокиля с.Черни Осъм 2

 

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, в интернет страницата на Община Троян и копие от него да се изпрати до кмета на с. Черни Осъм за поставяне на определеното за целта място в сградата на кметството.

 

АНГЕЛ АНГЕЛОВ
И.Д.Кмет на Община Троян
(съгласно Заповед №864 / 12.07.2016 год. на Кмета на Община Троян)