Начало Обявления Обявление за отчуждаване на части от недвижими имоти - частна собственост - гр. Троян, кв. "Попишка"

Навигация

www.troyan.bg

Обявление за отчуждаване на части от недвижими имоти - частна собственост - гр. Троян, кв. "Попишка" Печат Е-мейл
Обявления и уведомления - Обявления
Сряда, 24 Август 2016 14:40

 

О Б Я В Л Е Н И Е

за предстоящо отчуждаване на част от недвижим имот – частна собственост, която част представлява Пояс І на санитарно - охранителна зона “Каптиран извор „Нейчов извор” в землището на гр. Троян, кв. ”Попишка”, община Троян

 

На основание чл. 21, ал. 1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 38, ал. 1 от Закона за водите и чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост,

 

У В Е Д О М Я В А М

 

за предстояща процедура по принудително отчуждаване по глава ІІІ от Закона за общинската собственост за задоволяване на неотложна общинска нужда, която не може да бъде задоволена по друг начин собствениците на част от имот, която част представлява Пояс І на санитарно - охранителната зона “Каптиран извор „Нейчов извор” в землището на гр.Троян, кв. ”Попишка”, община Троян, както следва:

 

Собственици Имот / част от имот №......../ Площ на имота / частта (дка) Вид на имота Местонахо-ждение Стойност на обезщетението в лв.
н-ци Неда Дочева Джамбазова 73198.170.61 0,100 Ливада м. Под усоето, кв. Попишка, гр.Троян 29

 

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, в интернет страницата на Община Троян и копие от него да се постави на определеното за целта място в сградата на общината.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА
Кмет на Община Троян