Начало Обявления „Общински пазари“ ЕООД, гр. Троян, обявява конкурс за изработка на цялостен идеен проект за изграждане на обществено обслужваща сграда „Малък пазар“ и инфраструктурата

Навигация

www.troyan.bg

„Общински пазари“ ЕООД, гр. Троян, обявява конкурс за изработка на цялостен идеен проект за изграждане на обществено обслужваща сграда „Малък пазар“ и инфраструктурата Печат Е-мейл
Обявления и уведомления - Обявления
Понеделник, 13 Март 2017 11:33

 

О Б Я В А

„Общински пазари“ ЕООД, гр.Троян, обявява конкурс за изработка на цялостен идеен проект за изграждане на обществено обслужваща сграда „Малък пазар“ и инфраструктурата върху поземлен имот с идентификатор 73198.504.392 с площ 1117 кв.м. по кадастралната карта на гр.Троян, представляващ УПИ VII „За обществено обслужване и подземни гаражи“ в кв.313 по плана на гр.Троян и поземлен имот с идентификатор 73198.504.404 с площ 527 кв.м. по кадастралната карта на гр.Троян, представляващ УПИ VIII „За обществено обслужване“ в кв.313 по плана на гр.Троян.

Конкурсни условия:

  1. Конкурсът е анонимен.
  2. Участниците в конкурса да изработят цялостен идеен проект за изграждане на обществено обслужваща сграда „Малък пазар“ и инфраструктурата върху поземлен имот с идентификатор 73198.504.392 с площ 1117 кв.м. по кадастралната карта на гр.Троян, представляващ УПИ VII „За обществено обслужване и подземни гаражи“ в кв.313 по плана на гр.Троян и поземлен имот с идентификатор 73198.504.404 с площ 527 кв.м. по кадастралната карта на гр.Троян, представляващ УПИ VIII „За обществено обслужване“ в кв.313 по плана на гр.Троян, съгласно Задание за проектиране на възложителя и виза за проектиране.
  3. Участниците в конкурса да представят 3D визуализация на изготвения идеен проект.
  4. Участниците в конкурса да представят ценова оферта за изработване на цялостен работен проект.

Право на участие в конкурса  имат всички физически лица, притежаващи регистрация за пълна проектантска правоспособност в Камарата на архитектите в България, както и юридически лица или техни обединения с ръководител на проектантския колектив, притежаващ регистрация за пълна проектантска правоспособност в Камарата на архитектите в България.

Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп до конкурсната документация, с приложените към нея задание за проектиране и виза за проектиране  в сайта на Община Троян.

Документацията за участие в конкурса, с приложените към нея задание за проектиране и виза за проектиране, могат да се получат и всеки работен ден в администрацията на „Общински пазари“ ЕООД на адрес гр.Троян, ул. „Опълченска“ №1а, ет.2, отдел „Счетоводство“.

Предложенията за участие в конкурса се поставят в запечатан непрозрачен плик, съдържащ разработката по условията на конкурса и запечатан непрозрачен плик с идентификация на участника.

Предложенията за участие в конкурса се подават всеки работен ден в срок до 28.04.2017 г. включително, в администрацията на „Общински пазари“ ЕООД на адрес гр.Троян, ул. „Опълченска“ №1а, ет.2, отдел „Счетоводство“.

Предложенията за участие в конкурса могат да се подават и по пощата с обратна разписка или чрез куриерски услуги на същия адрес за сметка на участника. При предаването на конкурсните проекти по пощата с обратна разписка или чрез куриерска служба важи датата на пощенското клеймо на изпращача.

Класиралият се на първо място участник в конкурса получава награда  от 3000 лв., на второ място 1500 лв. и на трето място 1000 лв.

С класиралия се на първо място участник  може да бъде подписан договор за изработка на цялостен работен проект.

Прикачени файлове:
ФайлОписаниеРазмер
Изтегляне на файла (malak-pazar-konkursna-dokumentacia.zip)ИзтеглиКонкурсна документация за изработка на цялостен идеен проект за изграждане на обществено обслужваща сграда „Малък пазар“ и инфраструктурата5059 Kb