Начало Обявления Решение № 259 / 29.09.2016 г., относно продажба чрез конкурс обособена част от имуществото „БКС” – ЕООД, гр. Троян представляваща бетонов и варов възел

Навигация

www.troyan.bg

Решение № 259 / 29.09.2016 г., относно продажба чрез конкурс обособена част от имуществото „БКС” – ЕООД, гр. Троян представляваща бетонов и варов възел Печат Е-мейл
Обявления и уведомления - Обявления
Вторник, 04 Юли 2017 10:48

 

Р Е Ш Е Н И Е № 259

от 29 септември 2016 г.


На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.1, ал.2, т.3, чл.3, ал.3, т.2, чл.4, ал.4, чл.31, ал.1 и чл.32, ал.3, т.2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, чл.5, чл.7, чл.10, ал.2 от Наредбата за търговете и конкурсите и решение №176-IV/19.05.2016 г. на Общинския съвет - Троян, Общинският съвет – Троян, реши:

 1. Да се продаде чрез публично оповестен конкурс Обособена част от имуществото „БКС” – ЕООД, гр. Троян представляваща бетонов и варов възел, включваща поземлен имот с идентификатор 03558.112.76 с площ 14249 кв.м. по кадастралната карта на с. Белиш, местността „Червянска лъка”, заедно с всички построени в имота сгради и обслужващите машини, съоръжения и др.
 2. Минимална  конкурсна цена - 351 900 лв., без включен ДДС.
 3. Депозит за участие в конкурса – 50 000 лв.
  Депозитът се внася по сметка на Община Троян, посочена в конкурсната документация, в срок до 16,30 часа на 34-ия ден, включително, от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник”.
 4. Конкурсната документация за участие в конкурса, да се закупува от касата в Информационния център на Община Троян,  срещу 250 лв. без ДДС, в срок до 16,00 часа на 34-ия ден, включително, от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник”. Конкурсната документация се закупува лично, след представяне на лична карта, или чрез пълномощник, след представяне на нотариално заверено пълномощно и лична карта на упълномощения представител.
 5. Огледът на обекта да се извършва всеки работен ден в срок до 17,00 часа на 34-ия ден, включително, от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник”, след закупуване на конкурсна документация и предварителна заявка.
 6. В срок до 21-ия ден, включително, от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник”, лицата, закупили конкурсна документация, могат да отправят искане до община Троян за разяснения по процедурата за провеждане на конкурса. Разясненията да се изготвят в писмена форма в срок 5 работни дни срок и да се предоставят при поискване на всички лица, закупили конкурсна документация.
 7. Офертите за участие в конкурса да се подават в Информационния център на Община Троян в запечатан непрозрачен плик в срок до 17,00 часа на 34-ия ден, включително, от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник”.
 8. Конкурсът да се проведе на 35-ия ден от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник”, в Заседателната зала на Община Троян, ет. 3, от 13,30 часа.
 9. Утвърждава конкурсната документация и договора за продажба, като част от нея.
 10. Възлага на кмета на община Троян да организира и проведе публично оповестения конкурс.

 

Николай Тодоров

Председател на ОбС- Троян

 

Решението е обнародвано в Държавен вестник бр.53/04.07.2017 г.