Начало Обявления Обява за публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж върху поземлен имот с идентификатор 73198.506.336 с площ от 2620 кв.м. по кадастралната карта на гр. Троян

Навигация

www.troyan.bg

Обява за публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж върху поземлен имот с идентификатор 73198.506.336 с площ от 2620 кв.м. по кадастралната карта на гр. Троян Печат Е-мейл
Обявления и уведомления - Обявления
Вторник, 07 Ноември 2017 15:09

 

На основание заповед №1398 / 02.11.2017 год. на кмета на община Троян,

О Б Я В Я В А:

 

публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж върху поземлен имот с идентификатор 73198.506.336 с площ от 2620 кв.м. по кадастралната карта на гр. Троян, попадащ в УПИ VIIІ336,664 - “За комплексно жилищно строителство”, в кв. 323 по плана на гр. Троян, ж.к. “Лъгът“, за реализиране на предвиденото строителство в източната част на парцела, представляващо жилищна сграда и обекти за обществено обслужване на партера, при следните конкурсни условия:

  1. Цената на правото на строеж - 79 600 лв. да бъде заплатена по банков път преди започване на строителството.
  2. Срок за реализация на строителството и въвеждането му в експлоатация до 24 месеца от датата на подписване на договора за учредяване на правото на строеж.
  3. Участниците в конкурса да предложат обемно – устройствено проучване за предвиденото строителство в източната част на поземлен имот с идентификатор 73198.506.336 с площ от 2620 кв.м. по кадастралната карта на гр.Троян, попадащ в УПИ VIIІ336,664 - “За комплексно жилищно строителство”, в кв.323 по плана на гр.Троян, ж.к.“Лъгът“, за реализиране на предвиденото строителство в източната част на парцела, представляващо жилищна сграда и обекти за обществено обслужване на партера, в съдържание и обем съгласно изискванията на чл.11 на Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, за реализиране на учреденото право на строеж.

Конкурсната документация ще се закупува в касата на община Троян срещу 50 лв., без ДДС в брой, в срок до 16 часа на 28.11.2017 год., включително.

Оглед на имота ще се извършва всеки присъствен ден в рамките на работното време на общинска администрация до 17 часа на 28.11.2017 год., след предварителна заявка и закупена конкурсна документация.

Депозитната вноска за участие в конкурса в размер на 5 000 лв., ще се внася в “Общинска банка” - АД, клон Ловеч, офис Троян, по сметка BG 72 SOMB 9130 33 32096501, банков код 13073532, в срок до 16.30 часа на 28.11.2017 год., включително.

Предложенията за участие в конкурса ще се подават в Информационния център на Община Троян, в срок до 17 часа на 28.11.2017 год., включително.

Конкурсът ще се проведе на 29.11.2017 год. от 10,00 часа в Информационно – културния център  на Община Троян, пл. ”Раковски” №1 (до сградата на бившето кино).

При неявяване на кандидати ще се проведе повторен конкурс на 06.12.2016 год., при същите условия, час и място, като закупуването на конкурсната документация ще се извършва до 16 часа, внасянето на депозита и огледа на имота до 16.30 часа, а подаването на предложенията до 17.00 часа на 05.12.2017 год., включително.

До участие в публично оповестения конкурс няма да се допускат лица, които към датата на провеждането му имат финансови задължения към Община Троян, както и лица, на които договорите с общината са били прекратени по тази причина или поради неизпълнени клаузи по сключени договори.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА
Кмет на Община Троян