Начало Обявления Обява за публичен търг за продажбата на поземлен имот – общинска собственост с идентификатор 44241.300.234 с площ от 904 кв.м.

Навигация

www.troyan.bg

Обява за публичен търг за продажбата на поземлен имот – общинска собственост с идентификатор 44241.300.234 с площ от 904 кв.м. Печат Е-мейл
Обявления и уведомления - Обявления
Вторник, 07 Ноември 2017 15:14

 

На основание заповед №1395/ 02.11.2017 год. на кмета на община Троян,

 

О Б Я В Я В А

 

публичен търг за продажбата на поземлен имот – общинска собственост с идентификатор 44241.300.234 с площ от 904 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана; начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м) по кадастралната карта на с.Ломец, община Троян, заедно с построената в имота двуетажна паянтова сграда с идентификатор 44241.300.234.1 със застроена площ от 67 кв.м., предназначение: Постройка на допълващото застрояване, при начална тръжна цена в размер на 10 650 лв.

Тръжната документация, ще се закупува в касата на Община Троян срещу 50 лв., без ДДС в брой, в срок до 16 часа на 21.11.2017 год., включително.

Оглед на обекта ще се извършва всеки присъствен ден в рамките на работното време на общинска администрация до 17 часа на 21.11.2017 год., след предварителна заявка и закупена тръжна документация.

Депозитната вноска за участие в търга, в размер на 3 000 лв., ще се внася в “Общинска банка” - АД, клон Ловеч, офис Троян, по сметка BG 72 SOMB 9130 33 32096501, банков код 13073532, в срок до 16.30 часа на 21.11.2017 год., включително.

Предложенията за участие в търга ще се подават в Информационния център на Община Троян, в срок до 17 часа на 21.11.2017 год., включително.

Търгът ще се проведе на 22.11.2017 год. от 14,00 часа в Информационно – културния център  на Община Троян, пл.”Раковски” №1 (до сградата на бившето кино).

При неявяване на кандидати ще се проведе повторен търг на 29.11.2017 год., при същите условия, час и място, като закупуването на тръжната документация ще се извършва до 16 часа, внасянето на депозита и оглед на имота до 16.30 часа, а подаването на предложенията до 17.00 часа на 28.11.2017 год., включително.

До участие в публичния търг няма да се допускат лица, които към датата на провеждането му, имат финансови задължения към Община Троян, както и лица, на които договорите с общината са били прекратени по тази причина или поради неизпълнени клаузи по сключени договори.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА
Кмет на Община Троян