Начало Обявления Обява за публичен търг за продажбата на поземлен имот – общинска собственост с идентификатор 73198.140.33 с площ от 9557 кв.м.

Навигация

www.troyan.bg

Обява за публичен търг за продажбата на поземлен имот – общинска собственост с идентификатор 73198.140.33 с площ от 9557 кв.м. Печат Е-мейл
Обявления и уведомления - Обявления
Вторник, 07 Ноември 2017 15:15

 

На основание заповед №1396/ 02.11.2017 год. на кмета на община Троян,

О Б Я В Я В А

 

публичен търг за продажбата на поземлен имот – общинска собственост с идентификатор 73198.140.33 с площ от 9557 кв.м., с трайно предназначение на територията: „Земеделска“; начин на трайно ползване: „За друг обществен обект, комплекс“, заедно със застроените в имота масивна двуетажна сграда 73198.140.33.1 с площ от 530 кв.м. и масивна едноетажна сграда 73198.140.33.2 с площ от 194 кв.м. по кадастралната карта на гр.Троян, м.Капинчо, при начална тръжна цена в размер на 305 410 лв.

Тръжната документация, ще се закупува в касата на Община Троян срещу 50 лв., без ДДС в брой, в срок до 16 часа на 27.11.2017 год., включително.

Оглед на обекта ще се извършва всеки присъствен ден в рамките на работното време на общинска администрация до 17 часа на 27.11.2017 год., след предварителна заявка и закупена тръжна документация.

Депозитната вноска за участие в търга, в размер на 50 000 лв., ще се внася в “Общинска банка” - АД, клон Ловеч, офис Троян, по сметка BG 72 SOMB 9130 33 32096501, банков код 13073532, в срок до 16.30 часа на 27.11.2017 год., включително.

Предложенията за участие в търга ще се подават в Информационния център на Община Троян, в срок до 17 часа на 27.11.2017 год., включително.

Търгът ще се проведе на 29.11.2017 год. от 14,00 часа в Информационно – културния център  на Община Троян, пл.”Раковски” №1 (до сградата на бившето кино).

При неявяване на кандидати ще се проведе повторен търг на 06.12.2017 год., при същите условия, час и място, като закупуването на тръжната документация ще се извършва до 16 часа, внасянето на депозита и оглед на имота до 16.30 часа, а подаването на предложенията до 17.00 часа на 04.12.2017 год., включително.

До участие в публичния търг няма да се допускат лица, които към датата на провеждането му, имат финансови задължения към Община Троян, както и лица, на които договорите с общината са били прекратени по тази причина или поради неизпълнени клаузи по сключени договори.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА
Кмет на Община Троян