Начало Обявления Относно изработен проект на подробен устройствен - план за регулация и застрояване за частично изменение на застроителния и регулационен план (ПУП-ПРЗ за ЧИЗРП) на поземлени имоти, находящи се в с. Голяма Желязна

Навигация

www.troyan.bg

Относно изработен проект на подробен устройствен - план за регулация и застрояване за частично изменение на застроителния и регулационен план (ПУП-ПРЗ за ЧИЗРП) на поземлени имоти, находящи се в с. Голяма Желязна Печат Е-мейл
Обявления и уведомления - Обявления
Вторник, 27 Март 2018 14:03

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Отдел „ТСУ, кадастър и регулация” при Общинска администрация гр. Троян, област Ловеч, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за Устройство на територията (ЗУТ) обявява при условията на чл. 61, ал. 3 от АПК /Административно процесуален кодекс/ за наследниците на Айше Юсеинова Усова – собственици на имот с идентификатор 15703.122.183 съгласно кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Голяма Желязна, че е изработен проект на подробен устройствен - план за регулация и застрояване за частично изменение на застроителния и регулационен план (ПУП-ПРЗ за ЧИЗРП) на поземлени имоти с идентификатори 15703.505.748, 15703.505.747, 15703.505.754 и 15703.505.752, парцели V-748, VІ-748, VІІ-749 и VІІІ-754, кв. 101, с. Голяма Желязна, като се обособяват два нови УПИ V-748,747,752, отреден „За жилищно строителство и обществено обслужване” и VІ-747,752,754, отреден „За жилищно строителство”, с показатели: Зона – Жм; Застрояване-свободно; Височина –до 10,00 м.; Плътност = max 60%; Кинт = max 1.2; Озеленяване = min 40%.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в четиринадесет дневен срок от датата на обявяване на съобщението, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта да общинска администрация.

Проектът е изложен в сградата на Община Троян, ІІ етаж, стая № 31.

На 27.03.2018г. обявлението е поставено на интернет страницата на Община Троян, таблото за обявления на Община Троян и Кметство с. Голяма Желязна.

 

инж. Николай Хитров
Началник на отдел “ТСУ, кадастър и регулация”