Начало Обявления Публичен търг за продажбата на поземлен имот – общинска собственост, находящ се в село Врабево, община Троян

Навигация

www.troyan.bg

Публичен търг за продажбата на поземлен имот – общинска собственост, находящ се в село Врабево, община Троян Печат Е-мейл
Обявления и уведомления - Обявления
Сряда, 18 Април 2018 10:45

 

На основание заповед №426/ 11.04.2018 год. на кмета на община Троян,

 

ОБЯВЯВА

 

публичен търг за продажбата на поземлен имот – общинска собственост с идентификатор 12108.501.1135 с площ от 462 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана; начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), по кадастралната карта на с.Врабево, община Троян, при начална тръжна цена в размер на 3 734 лв.

Тръжната документация, ще се закупува в касата на Община Троян срещу 50 лв., без ДДС в брой, в срок до 16 часа на 08.05.2018 год., включително.

Оглед на обекта ще се извършва всеки присъствен ден в рамките на работното време на общинска администрация до 17 часа на 08.05.2018 год., след предварителна заявка и закупена тръжна документация.

Депозитната вноска за участие в търга, в размер на 500 лв., ще се внася в “Общинска банка” - АД, клон Ловеч, офис Троян, по сметка BG 72 SOMB 9130 33 32096501, банков код 13073532, в срок до 16.30 часа на 08.05.2018 год., включително.

Предложенията за участие в търга ще се подават в Информационния център на Община Троян, в срок до 17 часа на 08.05.2018 год., включително.

Търгът ще се проведе на 09.05.2018 год. от 11,00 часа в сградата на община Троян.

При неявяване на кандидати ще се проведе повторен търг на 16.05.2018 год., при същите условия, час и място, като закупуването на тръжната документация ще се извършва до 16 часа, внасянето на депозита и оглед на имота до 16.30 часа, а подаването на предложенията до 17.00 часа на 15.05.2018 год., включително.

Не се допускат до участие в публичния търг за сключване на сделки по управление и разпореждане с общинска собственост лица, които имат задължения към Община Троян за местни данъци и такси.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА
Кмет на Община Троян