Начало Обявления Публично оповестен конкурс за учредяване на възмездно право на ползване, за срок от две години, върху недвижим имот – общинска собственост, представляващ помещение – самостоятелен обект в сграда, находяща се в град Троян

Навигация

www.troyan.bg

Публично оповестен конкурс за учредяване на възмездно право на ползване, за срок от две години, върху недвижим имот – общинска собственост, представляващ помещение – самостоятелен обект в сграда, находяща се в град Троян Печат Е-мейл
Обявления и уведомления - Обявления
Сряда, 18 Април 2018 10:49

 

На основание заповед №423/ 11.04.2018 год. на кмета на община Троян

 

О Б Я В Я В А:

 

І. Публично оповестен конкурс за учредяване на възмездно право на ползване, за срок от две години, върху недвижим имот – общинска собственост, представляващ помещение – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 73198.505.203.1.26, със разгъната застроена площ от 115 кв.м., по кадастралната карта на гр.Троян.

II. Конкурсните условия са, както следва:

1. Начална конкурсна цена – 13 141 лв. без ДДС.

2. Всички поети от спечелилия конкурса задължения ще се включат в договора за учреденото право на ползване.

Конкурсната документация ще се закупува в касата на община Троян срещу 30 лв., без ДДС в брой, в срок до 16 часа на 09.05.2018 год., включително.

Оглед на имота ще се извършва всеки присъствен ден в рамките на работното време на общинска администрация до 17 часа на 09.05.2018 год., след предварителна заявка и закупена конкурсна документация.

Депозитната вноска за участие в конкурса в размер на 1 400 лв., ще се внася в “Общинска банка” - АД, клон Ловеч, офис Троян, по сметка BG 72 SOMB 9130 33 32096501, банков код 13073532, в срок до 16.30 часа на 09.05.2018 год., включително.

Предложенията за участие в конкурса ще се подават в Информационния център на Община Троян, в срок до 17 часа на 09.05.2018 год., включително.

Конкурсът ще се проведе на 10.05.2018 год. от 10,00 часа в заседателната зала на Община Троян.

При неявяване на кандидати ще се проведе повторен конкурс на 17.05.2018 год., при същите условия, час и място, като закупуването на конкурсната документация ще се извършва до 16 часа, внасянето на депозита и огледа на имота до 16.30 часа, а подаването на предложенията до 17.00 часа на 16.08.2018 год., включително.

Не се допускат до участие в публично оповестения конкурс за сключване на сделки по управление и разпореждане с общинска собственост лица, които имат задължения към Община Троян за местни данъци и такси.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА
Кмет на Община Троян