Начало Обявления Публичен търг за учредяване на възмездно право на ползване, за срок от 3 години, върху част от поземлен имот, находящ се в село Чифлик, община Троян

Навигация

www.troyan.bg

Публичен търг за учредяване на възмездно право на ползване, за срок от 3 години, върху част от поземлен имот, находящ се в село Чифлик, община Троян Печат Е-мейл
Обявления и уведомления - Обявления
Сряда, 18 Април 2018 10:51

 

На основание заповед №424/ 11.04.2018 год. на кмета на община Троян,

 

О Б Я В Я В А

 

публичен търг за учредяване на възмездно право на ползване, за срок от 3 години, върху част от поземлен имот с идентификатор 81476.512.80 по кадастралната карта на с.Чифлик, която част е с площ от 2619 кв.м., при начална тръжна цена в размер на 8 621 лв., без ДДС и при условие терена да се ползва за паркинг.

Тръжната документация, ще се закупува в касата на Община Троян срещу 30 лв., без ДДС в брой, в срок до 16 часа на 09.05.2018 год., включително.

Оглед на обекта ще се извършва всеки присъствен ден в рамките на работното време на общинска администрация до 17 часа на 09.05.2018 год., след предварителна заявка и закупена тръжна документация.

Депозитната вноска за участие в търга в размер на 870 лв., ще се внася в “Общинска банка” - АД, клон Ловеч, офис Троян, по сметка BG 72 SOMB 9130 33 32096501, банков код 13073532, в срок до 16.30 часа на 09.05.2018 год., включително.

Предложенията за участие в търга ще се подават в Информационния център на Община Троян, в срок до 17 часа на 09.05.2018 год., включително.

Търгът ще се проведе на 10.05.2015 год. от 11,00 часа в сградата на Община Троян.

При неявяване на кандидати ще се проведе повторен търг на 17.05.2018 год., при същите условия, час и място, като закупуването на тръжната документация ще се извършва до 16 часа, внасянето на депозита и огледа на павилионите до 16.30 часа, а подаването на предложенията до 17.00 часа на 16.05.2018 год., включително.

Не се допускат до участие в публичния търг за сключване на сделки по управление и разпореждане с общинска собственост лица, които имат задължения към Община Троян за местни данъци и такси.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА
Кмет на Община Троян