Начало Обявления Публично оповестен конкурс за продажба на поземлен имот, находящ се в град Троян, представляващ УПИ IІ - "За обслужване" в кв.152 по регулационния план на град Троян - ж.к. "Лъгът"

Навигация

www.troyan.bg

Публично оповестен конкурс за продажба на поземлен имот, находящ се в град Троян, представляващ УПИ IІ - "За обслужване" в кв.152 по регулационния план на град Троян - ж.к. "Лъгът" Печат Е-мейл
Обявления и уведомления - Обявления
Сряда, 18 Април 2018 10:54

 

На основание заповед №428/ 11.04.2018 год. на кмета на община Троян,

О Б Я В Я В А

 

публично оповестен конкурс за продажба на поземлен имот с идентификатор 73198.506.283 с площ от 294 кв.м. по кадастралната карта на гр.Троян, представляващ УПИ IІ - „За обслужване” в кв.152 по регулационния план на гр.Троян - ж.к.“Лъгът“, при следните конкурсни условия:

а) Начална конкурсна цена – 12 190 лв., без ДДС.

б) Купувачът се задължава да изгради върху имота обект за обществено обслужване.

в) Участниците в конкурса да предложат обемно-устройствено проучване за реализиране на строителството върху поземлен имот с идентификатор 73198.506.283 с площ от 294 кв.м. по кадастралната карта на гр.Троян, представляващ УПИ IІ - „За обслужване” в кв.152 по регулационния план на гр.Троян - ж.к.“Лъгът“, в съдържание и обем съгласно изискванията на чл.11 на Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, за реализиране на строителството.

г) Участниците в конкурса да предложат срок за реализация на строителството и въвеждането му в експлоатация, който не може да бъде по-дълъг от 24 месеца от датата на подписване на договора за продажба, като участниците в конкурса предложат график, включващ дейностите по инвестиционно проектиране, одобряване на проекта, разрешение за строеж, етапи на строителството, въвеждане в експлоатация.

д) Като гаранция за изпълнение на задълженията по договора купувачът предоставя банкова гаранция в полза на Община Троян в размер на три пъти достигнатата при конкурса продажна цена на имота, която е необходимо да отговаря на следните условия: да е неотменима, безусловна и да е валидна до реализиране и въвеждане в експлоатация на обекта.

Конкурсната документация ще се закупува в касата на община Троян срещу 50 лв., без ДДС в брой, в срок до 16 часа на 09.05.2018 год., включително.

Оглед на имота ще се извършва всеки присъствен ден в рамките на работното време на общинска администрация до 17 часа на 09.05.2018 год., след предварителна заявка и закупена конкурсна документация.

Депозитната вноска за участие в конкурса в размер на 1 500 лв., ще се внася в “Общинска банка” - АД, клон Ловеч, офис Троян, по сметка BG 72 SOMB 9130 33 32096501, банков код 13073532, в срок до 16.30 часа на 09.05.2018 год., включително.

Предложенията за участие в конкурса ще се подават в Информационния център на Община Троян, в срок до 17 часа на 09.05.2018 год., включително.

Конкурсът ще се проведе на 10.05.2018 год. от 14,00 часа в сградата на Община Троян.

При неявяване на кандидати ще се проведе повторен конкурс на 17.05.2018 год., при същите условия, час и място, като закупуването на конкурсната документация ще се извършва до 16 часа, внасянето на депозита и огледа на имота до 16.30 часа, а подаването на предложенията до 17.00 часа на 16.05.2018 год., включително.

Не се допускат до участие в публично оповестения конкурс за сключване на сделки по управление и разпореждане с общинска собственост лица, които имат задължения към Община Троян за местни данъци и такси.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА
Кмет на Община Троян