Начало Обявления Обявление от държавен вестник от 22,05,2018г.

Навигация

www.troyan.bg

Обявление от държавен вестник от 22,05,2018г. Печат Е-мейл
Обявления и уведомления - Обявления
Вторник, 22 Май 2018 10:57

О Б Я В А

 

Общинска администрация гр. Троян съобщава, че в Държавен вестник бр. 40 от 15.04.2018г. са обнародвани:

РЕШЕНИЕ № 704 от 26 април 2018 г. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 и чл. 150 от ЗУТ и решение на Общин- ския експертен съвет по устройство на територията Общинският съвет – гр. Троян, реши: Одобрява проект на подробен устройствен план-схема и парцеларен план за техническа ин- фраструктура като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива на оптична кабелна линия за с. Добродан, с. Врабево и с. Дебнево, засягаща част от уличната мрежа на селата и поземлени имоти с идентификатори 21590.24.185, 21590.51.48, 12108.504.20, 12108.247.117, 20300.181.129, 20300.201.9, 20300.202.83, 20300.211.29 и 20300.43.13 по кадастралните карти на землища Добродан, Врабево и Дебнево. Графичната част на проекта е неразделна част от настоящото решение. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението може да бъде обжалвано чрез органа, издал акта, в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Ловеч. Председател: П. Пенков

РЕШЕНИЕ № 705 от 26 април 2018 г. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и решение на Общинския експертен съвет по устройство на територията Общинският съвет – гр. Троян, реши: Одобрява проект на подробен устройствен план-схема на техническата инфраструктура – во- доснабдяване – трасе на водопроводно отклонение за захранване с питейна вода на поземлен имот с идентификатор 55587.104.801, УПИ І-056012 – „За производство на строителни материали за довър- шителни работи“, с. Патрешко, преминаващо в обхвата на път – общинска собственост, с иден- тификатор 55587.55.110, с. Патрешко. Графичната част на проекта е неразделна част от настоящото решение. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението може да бъде обжалвано чрез органа, издал акта, в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Ловеч. Председател: П. Пенков

РЕШЕНИЕ № 706 от 26 април 2018 г. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 и чл. 134, ал. 2, т. 2 от ЗУТ, Решение № 8 от протокол № 6 от 7.03.2018 г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) Общинският съвет – гр. Троян, реши: Одобрява проект на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за частично из- менение на застроителния и регулационен план (ПУП – ПРЗ за ЧИЗРП) на с. Чифлик, като квар- тали 3 и 4 се сливат частично и се обособява нов квартал 40, в който се обособяват: – нови урегулирани поземлени имоти (УПИ) І-460, 461, 463, 464, 465, 466, 468, ІІ-467, 469, 471, 472, ІІІ-286, 459, 470, 472, ІV-284, 285, 458 и V-282, 283, 385, 455, 457, при обособена устройствена зона за всички новообособени УПИ „Жилищна – малкоетажно застрояване – Жм“, с показатели: плътност на застрояване – до 60 %; коефициент на интензивност – до 1,2; минимална озеленена площ – 40 %; застрояване – свободно; – преномерират се парцели VІ-384 в ХІІ-384, VІІ-388, 389 в ХІ-388, 389 и VІІІ-390 в Х-390; – на улица с о.т. 5-4-3 се създава нова осова точка с № 533; Показатели: зона – Жм; застрояване – сво- бодно; височина – до 10 м; плътност = max 60 %; Кинт. = max 1,2; озеленяване = min 40 %; застро- яване – свободно. Графичната част на проекта е неразделна част от настоящото решение. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението може да бъде обжалвано чрез органа, издал акта, в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Ловеч. Председател: П. Пенкоподробен устройствен план до общинската администрация.

Плановете са изложени в сградата на Община Троян, ет. 2, стая № 31, всеки работен ден.

ОТ ОБЩИНА ТРОЯН