Начало Обявления Публичен търг за продажбата на поземлен имот – общинска собственост, находящ се в м. "Енчевци" по кадастралната карта на с. Гумощник

Навигация

www.troyan.bg

Публичен търг за продажбата на поземлен имот – общинска собственост, находящ се в м. "Енчевци" по кадастралната карта на с. Гумощник Печат Е-мейл
Обявления и уведомления - Обявления
Сряда, 06 Юни 2018 12:35

 

На основание заповед №661/ 31.05.2018 год. на кмета на община Троян,

О Б Я В Я В А

публичен търг за продажбата на поземлен имот – общинска собственост с идентификатор 18109.10.98 с площ от 444 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: За друг вид застрояване“, находящ се в м.“Енчевци“ по кадастралната карта на с.Гумощник, при начална тръжна цена в размер на 3100 лв.

Тръжната документация, ще се закупува в касата на Община Троян срещу 50 лв., без ДДС в брой, в срок до 16 часа на 14.06.2018 год., включително.

Оглед на обекта ще се извършва всеки присъствен ден в рамките на работното време на общинска администрация до 17 часа на 14.06.2018 год., след предварителна заявка и закупена тръжна документация.

Депозитната вноска за участие в търга, в размер на 500 лв., ще се внася в “Общинска банка” - АД, клон Ловеч, офис Троян, по сметка BG 72 SOMB 9130 33 32096501, банков код 13073532, в срок до 16.30 часа на 14.06.2018 год., включително.

Предложенията за участие в търга ще се подават в Информационния център на Община Троян, в срок до 17 часа на 14.06.2018 год., включително.

Търгът ще се проведе на 15.06.2018 год. от 11,00 часа в сградата на община Троян.

При неявяване на кандидати ще се проведе повторен търг на 22.06.2018 год., при същите условия, час и място, като закупуването на тръжната документация ще се извършва до 16 часа, внасянето на депозита и оглед на имота до 16.30 часа, а подаването на предложенията до 17.00 часа на 21.06.2018 год., включително.

Не се допускат до участие в публичния търг за сключване на сделки по управление и разпореждане с общинска собственост лица, които имат задължения към Община Троян за местни данъци и такси.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА
Кмет на Община Троян