Начало Обявления Публичен търг за продажбата на поземлен имот с площ от 98 кв.м., по кадастралната карта на гр. Троян, заедно със построената в имота двуетажна паянтова жилищна сграда

Навигация

www.troyan.bg

Публичен търг за продажбата на поземлен имот с площ от 98 кв.м., по кадастралната карта на гр. Троян, заедно със построената в имота двуетажна паянтова жилищна сграда Печат Е-мейл
Обявления и уведомления - Обявления
Сряда, 06 Юни 2018 12:40

 

На основание заповед №660/ 31.05.2018 год. на кмета на община Троян,

 

ОБЯВЯВА

 

публичен търг за продажбата на поземлен имот с идентификатор 73198.504.37, с площ от 98 кв.м., по кадастралната карта на гр.Троян, заедно със построената в имота двуетажна паянтова жилищна сграда 73198.504.37.1 с площ от 56 кв.м., при граници на имота: поземлен имот с идентификатор 73198.504.66, поземлен имот с идентификатор 73198.504.384, поземлен имот с идентификатор 73198.504.39, поземлен имот с идентификатор 73198.504.36, и начална тръжна цена в размер на 42 130 лв., в това число: земя – 9830 лв. и сграда – 32 300 лв.

Тръжната документация ще се закупува в касата на Община Троян срещу 50 лв., без ДДС в брой, в срок до 16 часа на 14.06.2018 год., включително.

Оглед на обекта ще се извършва всеки присъствен ден в рамките на работното време на общинска администрация до 17 часа на 14.06.2018 год., след предварителна заявка и закупена тръжна документация.

Депозитната вноска за участие в търга в размер на 4 213 лв. ще се внася в “Общинска банка” - АД, клон Ловеч, офис Троян, по сметка BG 72 SOMB 9130 33 32096501, банков код 13073532, в срок до 16.30 часа на 14.06.2018 год., включително.

Предложенията за участие в търга ще се подават в Информационния център на Община Троян, в срок до 17 часа на 14.06.2018 год., включително.

Търгът ще се проведе на 15.06.2018 год. от 10,00 часа в заседателната зала на Община Троян.

При неявяване на кандидати ще се проведе повторен търг на 22.06.2018 год., при същите условия, час и място, като закупуването на тръжната документация ще се извършва до 16 часа, внасянето на депозита и огледа на имота до 16.30 часа, а подаването на предложенията до 17.00 часа на 21.06.2018 год., включително.

Не се допускат до участие в публичния търг за сключване на сделки по управление и разпореждане с общинска собственост лица, които имат задължения към Община Троян за местни данъци и такси.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА
Кмет на Община Троян