Начало Обявления Обявление от Държавен вестник бр. 51 от 19.06.2018г

Навигация

www.troyan.bg

Обявление от Държавен вестник бр. 51 от 19.06.2018г Печат Е-мейл
Обявления и уведомления - Обявления
Сряда, 20 Юни 2018 10:57

О Б Я В А

 

Общинска администрация гр. Троян съобщава, че в Държавен вестник бр. 51 от 19.06.2018г. e обнародвано: решение № 717 от 31 май 2018 г.  –  на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 от ЗУТ и Решение № 6 от протокол № 10 от 2.05.2018 г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията Общинският съвет – гр. Троян, реши: Одобрява подробен устройствен план – план за улична регулация на имот с идентификатор 02302.173.133 по кадастралната карта на махала Габърска, с. Балабанско, като се обособява улица с о.т. 375 -376 -377-378 -379 -38 0 -381-382 - 383 -384 -386 -387-388-389-390 -391, о.т. 384 -385 и о.т. 389-389а-389б. Графичната част на проекта е неразделна част от настоящото решение. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението може да бъде обжалвано чрез органа, издал акта, в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Ловеч. Председател: П. Пенков

 

ОТ ОБЩИНА ТРОЯН