Начало Обявления НА ВНИМАНИЕТО НА СТЕЛА СТАНЕВА! - ОБЯВЛЕНИЕ № Об-ТСУ-КР-59 от 01.06.2018 г.

Навигация

www.troyan.bg

НА ВНИМАНИЕТО НА СТЕЛА СТАНЕВА! - ОБЯВЛЕНИЕ № Об-ТСУ-КР-59 от 01.06.2018 г. Печат Е-мейл
Обявления и уведомления - Обявления
Четвъртък, 05 Юли 2018 13:23

О Б Я В Л Е Н И Е

 

№ Об-ТСУ-КР-59

гр. Троян, 01.06.2018 г.

 

Община Троян, област Ловеч на основание чл. 128, ал. 3 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е изработен проект на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП - ПЗ) на поземлени имоти с идентификатори 73198.514.223 и 73198.514.571 по кадастралната карта на гр. Троян с отреждане „За жилищно застрояване“.

 

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в четиринадесетдневен срок от датата на получаване на съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

 

Проектът е изложен в сградата на Община Троян, етаж 2, стая № 30, 9.00 - 12.00 ч.

 

ИНЖ. НИКОЛАЙ ХИТРОВ

Началник на отдел

„ТСУ, кадастър и регулация“