Начало Обявления Обявление № Об-ТСУ-КР-73 гр. Троян, 26.06.2018 год.

Навигация

www.troyan.bg

Обявление № Об-ТСУ-КР-73 гр. Троян, 26.06.2018 год. Печат Е-мейл
Обявления и уведомления - Обявления
Петък, 29 Юни 2018 12:56

 

О Б Я В Л Е Н И Е

№ Об-ТСУ-КР-73

гр. Троян, 26.06.2018 год.

Отдел „ТСУ, кадастър и регулация” при Община Троян, област Ловеч съобщава, че в „Държавен вестник” брой 53 от 26.06.2018 год. на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) е обнародвано, че е изработен проект на Подробен устройствен план - План за улична регулация на имоти с идентификатори 73198.502.269, 73198.133.42 и 73198.133.41, публична общинска собственост.

Проектът е изложен в сградата на Община Троян, стая № 30 от 9.00 до 12.00 часа всеки работен ден.

На основание чл. 128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

 

ИНЖ. НИКОЛАЙ ХИТРОВ
Началник на отдел „ТСУ, кадастър и регулация”