Начало Обявления Обявление от Държавен вестник бр. 94 от 2018г

Навигация

www.troyan.bg

Обявление от Държавен вестник бр. 94 от 2018г Печат Е-мейл
Обявления и уведомления - Обявления
Четвъртък, 29 Ноември 2018 16:36

ОБЯВЛЕНИЕ

Общинска администрация гр. Троян съобщава, че в Държавен вестник бр. 94 от 2018г. е  обнародвано:

„Община Троян на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за частично изменение на регулационния план на с. Балабанско за имоти с идентификатори 02302.171.374 и 02302.171.375, попадащи в парцел І – „За стадион“, кв. 29, и трасе на улица с ОТ 193-195-197-198, като за имот с идентификатор 02302.171.374 се обособи нов УПИ ІІ-374, отреден „За жилищно строителство“, по имотни граници и устройствени показатели: устройствена зона „Жилищна – малкоетажно застрояване“ – Жм, плътност на застрояване – до 60 %; коефициент на интензивност – до 1,2; минимална озеленена площ – 40 %; застрояване – свободно. Парцел І, кв. 29, се отрежда „За озеленяване“. Частично се изменя трасе на нереализирана улица с ОТ 193- 195-197-198-199, като в участъка на ОТ 195-197-198 се премахва, а в участъка на ОТ 199-198 завършва с обръщало. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация. Проектът е изложен в сградата на Община Троян, ет. 2, стая № 31.”

инж. Николай Хитров

Началник на отдел “ТСУ, кадастър и регулация”