Заповед № 36 / 14.01.2019 г. - Относно Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлени имоти в квартал „Ливадето”, град Троян Печат
Обявления и уведомления - Обявления
Четвъртък, 17 Януари 2019 16:14

 

ЗАПОВЕД

№ 36/14.01.2019г.

На основание  чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Решение № 8 от Протокол № 28/19.12.2018 год. на Общински експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) и Заявление с вх. № ГА-13-61/26.10.2018 год. от Мариян Данчев, гр. Троян

 

ОДОБРЯВАМ:

Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлени имоти с проектен идентификатор 73198.514.594, следствие от обединяване на имоти с идентификатори 73198.514.583 „За жилищно застрояване и обществено обслужване” и 73198.514.150 в квартал „Ливадето”, град Троян, като се определи обща зона за застрояване и се запази отреждането „За жилищно застрояване и обществено обслужване”. при обособена устройствена зона-„Жилищна зона - Жм” с показатели: плътност на застрояване - до 60 %; коефициент на интензивност - до 1,2; минимална озеленена площ - 40 %; застрояване-свободно.

Транспортен достъп до имота по съществуващ републикански път ІІІ-357.

Изграждането на техническата инфраструктура да бъде изцяло за сметка на собственика на имота.

Приложения проект е неразделна част от настоящата заповед.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от датата на получаване чрез  кмета на Община Троян пред Административен съд гр. Ловеч.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА /П/
Кмет на община Троян


Прикачени файлове:
ФайлОписаниеРазмер
Изтегляне на файла (514-594.pdf)ИзтеглиПроект за изменение на ПУП - ПЗ за ПИ 73198.514.583 и ПИ 73198.514.150 по кадастралната карта на град Троян820 Kb