Заповед № 37 / 14.01.2019 г. - Относно Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлени имоти в град Троян Печат
Обявления и уведомления - Обявления
Четвъртък, 17 Януари 2019 16:54

 

ЗАПОВЕД

№ 37/14.01.2019г.

На основание  чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Решение № 9 от Протокол № 28/19.12.2018 год. на Общински експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) и Заявление с вх. № ГА-13-62/29.10.2018 год. от Йоно Кременски от гр. Троян

 

ОДОБРЯВАМ:

Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлени имоти с  идентификатори 73198.515.14 и 73198.515.307 по кадастралната карта на гр. Троян заедно с приложените схеми на техническата инфраструктура (ВиК и Електрозахранване) с отреждане „За жилищно застрояване” с височина до 10м. и с обща линия на застрояване при обособена устройствена зона-„Жилищна зона - Жм” с показатели: плътност на застрояване - до 60 %; коефициент на интензивност - до 1,2; минимална озеленена площ - 40 %; застрояване-свободно.

Транспортен достъп до имота по съществуващ местен път.

Приложения проект е неразделна част от настоящата заповед.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от датата на получаване чрез  кмета на Община Троян пред Административен съд гр. Ловеч.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА /П/
Кмет на община Троян


Прикачени файлове:
ФайлОписаниеРазмер
Изтегляне на файла (515-14.pdf)ИзтеглиПроект за подробрн устройствен план - ПУП - за имоти 73198.515.14 и 73198.515.307 по кадастралната карта на град Троян1192 Kb