Заповед № 51 / 16.01.2019 г. - Относно ПУП – ПРЗ за ЧИЗРП и РУП в микрорайон „Север” на град Троян Печат
Обявления и уведомления - Обявления
Четвъртък, 17 Януари 2019 17:00

 

ЗАПОВЕД

51/16.01.2019 г.

На основание  чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Решение № 1 от Протокол № 1/02.01.2019 год. на Общински експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) и Заявление с вх. № ГА-13-59/15.10.2018 г. от Алпер Керто

 

ОДОБРЯВАМ:

Подробен устройствен - План за регулация и застрояване за частично изменение на застроителния и регулационен план (ПУП – ПРЗ за ЧИЗРП) и Работен устройствен план (РУП) за допълващо застрояване на поземлен имот с идентификатор 73198.501.327, попадащ в парцел ІІ-488 и парцел ІХ-491 в кв. 11 по регулационния план на микрорайон „Север” на гр. Троян с цел обособяване на УПИ ІІ-327, отреден „За жилищно строителство и обществено обслужване“ с височина до 10 м. и УПИ ІХ-323, отреден „За жилищно строителство” с височина до 10 м., в които се предвижда и сключено застрояване със съседните парцели І „За жилищно строителство, магазини и трафопост”, ІІІ-487, VІІІ-492 и Х-490 – свързано в повече от два урегулирани поземлени имота при условията на чл. 113, ал. 2 от ЗУТ.

Изграждането на техническата инфраструктура да бъде изцяло за сметка на собственика на имота.

Приложеният проект е неразделна част от настоящата заповед.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от датата на получаване чрез кмета на Община Троян пред Административен съд гр. Ловеч.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА /П/
Кмет на община Троян


Прикачени файлове:
ФайлОписаниеРазмер
Изтегляне на файла (Alper.pdf)ИзтеглиПУП789 Kb