Начало Обявления Обявление № Об-ТСУ-КР-2 - град Троян, 16.01.2019 г. - На вниманието на наследниците на Пенко Цочев Дудевски - Диана Христова Недева, Анна Недева, Христо Пенков Недев и Николай Пенков Недев

Навигация

www.troyan.bg

Обявление № Об-ТСУ-КР-2 - град Троян, 16.01.2019 г. - На вниманието на наследниците на Пенко Цочев Дудевски - Диана Христова Недева, Анна Недева, Христо Пенков Недев и Николай Пенков Недев Печат Е-мейл
Обявления и уведомления - Обявления
Четвъртък, 17 Януари 2019 17:04

 

ОБЯВЛЕНИЕ

№ Об-ТСУ-КР-2

гр. Троян,  16.01.2019 г.

 

Община Троян, област Ловеч съобщава, че със заповед № 36/14.01.2019 г. на кмета на Община Троян е одобрен Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП - ПЗ) на поземлен имот с проектен идентификатор 73198.514.594, следствие от обединяване на имоти с идентификатори 73198.514.583 и 73198.514.150 в кв. „Ливадето“ по кадастралната карта на град Троян, като се определи обща зона за застрояване и се запази отреждането „За жилищно застрояване и обществено обслужване“.

Настоящата заповед може да се обжалва в 14-дневен срок от датата на получаване чрез кмета на Община Троян пред Административен съд Ловеч.

Проектът е изложен в сградата на Община Троян, етаж 2, стая № 30, 9.00 - 12.00 ч.

 

ИНЖ. НИКОЛАЙ ХИТРОВ
Началник на отдел „ТСУ, кадастър и регулация“