Начало Обявления Обявление № Об-ТСУ-КР-7 от 17.01.2019 г. - На вниманието на Валентин Томов от град Троян

Навигация

www.troyan.bg

Обявление № Об-ТСУ-КР-7 от 17.01.2019 г. - На вниманието на Валентин Томов от град Троян Печат Е-мейл
Обявления и уведомления - Обявления
Петък, 15 Февруари 2019 16:20

 

О Б Я В Л Е Н И Е

№  Об-ТСУ-КР-7

гр. Троян,  17.01.2019 г.

 

Община Троян, област Ловеч съобщава, че със заповед № 51/16.01.2019 г. на кмета на Община Троян е одобрен Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за частично изменение на застроителния и регулационен план    (ПУП - ПРЗ за ЧИЗРП) и Работен устройствен план (РУП) за допълващо застрояване на поземлен имот с идентификатор 73198.501.327, попадащ в парцел ІІ-488 и парцел ІХ-491 в кв. 11 по регулационния план на микрорайон „Север“ на  гр. Троян с цел обособяване на УПИ ІІ-327, отреден „За жилищно строителство и обществено обслужване“ с височина до 10 м. и УПИ ІХ-323, отреден „За жилищно строителство“ с височина до 10 м.

Настоящата заповед може да се обжалва в 14-дневен срок от датата на получаване чрез кмета на Община Троян пред Административен съд Ловеч.

Проектът е изложен в сградата на Община Троян, етаж 2, стая № 30, 9.00 - 12.00 ч.

 

ИНЖ. НИКОЛАЙ ХИТРОВ

Началник на отдел „ТСУ, кадастър и регулация“