Начало Обявления Заповед № 166 / 18.02.2019 г.

Навигация

www.troyan.bg

Заповед № 166 / 18.02.2019 г. Печат Е-мейл
Обявления и уведомления - Обявления
Вторник, 26 Февруари 2019 09:27

 

ЗАПОВЕД

№ 166/18.02.2019 г.

 

На основание чл. 124а, ал. 2 и ал. 5 и чл. 134, ал. 2, т. 2 във връзка с ал. 1, т. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Решение № 7 от Протокол № 3 от 30.01.2019 г. на ОЕСУТ, становище на главния архитект на Общината и Заявление с вх. № ГА-04-1/16.01.2019 год. от Иванка Шойлекова и Стелиян Марковски

 

Р А З Р Е Ш А В А М

Изработването на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за частично изменение на застроителния и регулационен план (ПУП – ПРЗ за ЧИЗРП) за поземлен имот 73198.501.208, попадащ в УПИ V-208 и УПИ VІІІ-208 в квартал 300 по регулационния план на кв. „Велчевско“ на град Троян с цел обособяване на нови УПИ V-208 и VІІІ-208 с равни площи, отредени  „За жилищно застрояване”.

Проектът да се изработи в необходимия обхват, съобразен с изискванията на ЗУТ, Наредба  № 7 за Правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените планове с приложенията и другите нормативни актове по устройствено планиране.

Данните да се предоставят в цифров вид във формата по чл. 12, т. 5 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР).

При необходимост да се проведат процедурите по чл. 65 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 год. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри преди представяне на проекта за одобряване.

Изработването на ПУП да бъде за сметка на възложителя.

ОДОБРЯВАМ техническото задание по чл. 125, ал. 2 от ЗУТ за изработване на ПУП-ПРЗ, съставено от възложителя.

Съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ настоящата Заповед не подлежи на оспорване.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА
Кмет на община Троян