Съобщение № Об-ТСУ-КР-22 / 07.03.2019 г. Печат
Обявления и уведомления - Обявления
Четвъртък, 07 Март 2019 16:57

 

СЪОБЩЕНИЕ

№ Об-ТСУ-КР-22

гр. Троян, 07.03.2019 год.

На  основание  чл. 20, ал. 1 от  НАРЕДБА за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Загл. изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) е открит  обществен достъп до доклад за Екологична оценка на Общ устройствен план на община Троян.

ДОКУМЕНТАЦИЯТА Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА  ИНТЕРЕСУВАЩИТЕ  СЕ  ВСЕКИ  РАБОТЕН  ДЕН  В  ПЕРИОДА  ОТ 08.03.2019 год.   ДО   07.04.2019 год. В СТАЯ 30 НА  общинска администрация ТРОЯн – гр. Троян, пл.“Възраждане“ №1.

Становища се приемат в „Център за информация и услуги на гражданите”  - първи етаж в сградата на общинска администрация до 08.04.2019 г.

 

инж. Николай Хитров /п/

Началник на отдел “ТСУ, кадастър и регулация”