Начало Обявления Заповед № 383/09.04.2019 г. относно ПУП – ПРЗ за имот попадащ квартал 152, град Троян

Навигация

www.troyan.bg

Заповед № 383/09.04.2019 г. относно ПУП – ПРЗ за имот попадащ квартал 152, град Троян Печат Е-мейл
Обявления и уведомления - Обявления
Вторник, 09 Април 2019 14:03

З А П О В Е Д

№ 383/09.04.2019г.

 

На основание чл. 124а, ал. 2 и ал. 5 и чл. 134, ал. 2, т. 2 във връзка с ал. 1, т. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Решение № 10 от Протокол № 7 от 20.03.2019 г. на ОЕСУТ, становище на главния архитект на Общината и Заявление с вх. № ГА-04-12/20.03.2019 год. от „КАЛИНЕЛ” ЕООД, гр. Троян

Р А З Р Е Ш А В А М

Изработването на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) на поземлен имот с идентификатор 73198.507.554 и част от поземлен имот с идентификатор 73198.507.555, попадащи в УПИ ІІ-555 „За Калинел” в кв. 152 по регулационния план на гр. Троян, като се обособява  нов УПИ ХVII-554,555,  отреден „За склад за строителни материали“.

Проектът да се изработи в необходимия обхват, съобразен с изискванията на ЗУТ, Наредба  № 7 за Правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените планове с приложенията и другите нормативни актове по устройствено планиране.

Данните да се предоставят в цифров вид във формата по чл. 12, т. 5 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР).

Предвиденото обръщало (О.Т. 903-904-905-906) да се разшири на север до проектната регулационна линия, разделяща новообразувания УПИ  ХVII-554,555 от УПИ ІІ-555.

Да се представят документи, гарантиращи инфраструктурното осигуряване – захранване с електрически ток и питейна вода. Да се предостави информация на магнитен носител (CD).

Да се проведат процедурите по чл. 65 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 год. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри преди представяне на проекта за одобряване.

Изработването на ПУП да бъде за сметка на възложителя.

ОДОБРЯВАМ техническото задание по чл. 125, ал. 2 от ЗУТ за изработване на ПУП-ПРЗ, съставено от възложителя.

Съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ настоящата Заповед не подлежи на оспорване.

 

АНГЕЛ АНГЕЛОВ

И. Д. Кмет на община Троян

Зап. № 354/05.04.2019 г.