Начало Обявления Заповед № 392/09.04.2019 г. относно ПУП – ПРЗ за ЧИЗРП на имот, находящ се в ЦГЧ на град Троян

Навигация

www.troyan.bg

Заповед № 392/09.04.2019 г. относно ПУП – ПРЗ за ЧИЗРП на имот, находящ се в ЦГЧ на град Троян Печат Е-мейл
Обявления и уведомления - Обявления
Вторник, 09 Април 2019 14:51

 

З А П О В Е Д

392/09.04.2019 г.

 

На основание  чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Решение № 3 от Протокол № 7/20.03.2019 год. на Общински експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) и Заявление с вх. № ГА-13-5/05.02.2019  г. от Бонка Миховска

 

О Д О Б Р Я  В А М:

 

Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за частично изменение на застроителния и регулационен план (ПУП – ПРЗ за ЧИЗРП) за поземлен имот с идентификатор 73198.502.311, парцел ХІХ-1931 в квартал 308 по регулационния план на ЦГЧ  на град Троян, като се обособяват два урегулирани поземлени имота (УПИ) ХІХ-311 и ХХ-311, отредени „За жилищно застрояване“ с обособена устройствена зона -„Жилищна зона - Жм” с показатели: плътност на застрояване - до 60 %; коефициент на интензивност - до 1,2; минимална озеленена площ - 40 %; застрояване-свободно.

Транспортен достъп до имотите по съществуващ местен път.

Изграждането на техническата инфраструктура да бъде изцяло за сметка на собственика на имота.

Приложеният проект е неразделна част от настоящата заповед.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от датата на получаване чрез кмета на Община Троян пред Административен съд гр. Ловеч.

 

АНГЕЛ АНГЕЛОВ

И. Д. Кмет на община Троян

Зап. № 354/05.04.2019 г.


Прикачени файлове:
ФайлОписаниеРазмер
Изтегляне на файла (PUP_502-311.pdf)ИзтеглиПУП към заповед № 392/09.04.2019 г.200 Kb