Начало Обявления Заповед № 393/09.04.2019 г. относно ПУП – ПРЗ за ЧИЗРП на имот, находящ се в парцели VІІ „За облицовъчна керамика” и VІІІ „Изкуство” ЕАД в гр. Троян

Навигация

www.troyan.bg

Заповед № 393/09.04.2019 г. относно ПУП – ПРЗ за ЧИЗРП на имот, находящ се в парцели VІІ „За облицовъчна керамика” и VІІІ „Изкуство” ЕАД в гр. Троян Печат Е-мейл
Обявления и уведомления - Обявления
Вторник, 09 Април 2019 15:02

 

З А П О В Е Д

393/09.04.2019 г.

 

На основание  чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Решение № 1 от Протокол № 7/20.03.2019 год. на Общински експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) и Заявление с вх. № ГА-13-71/28.11.2018 г. от „ДОВЕРИЕ - ГРИЖА” ЕАД, град Троян

 

О Д О Б Р Я  В А М:

 

Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за частично изменение на застроителния и регулационен план (ПУП – ПРЗ за ЧИЗРП) за поземлен имот с идентификатор 73198.506.469, попадащ в парцели VІІ „За облицовъчна керамика” и VІІІ „Изкуство” ЕАД в квартал 315 по регулационния план на гр. Троян и поземлен имот с идентификатор 73198.506.468, отреден „За транспортно комуникационна инфраструктура” с цел обособяване на УПИ VІІ-468,469 с отреждане  „За производствени и складови дейности”. Обособена устройствена зона - Предимно производствена - Пп с показатели: плътност на застрояване - до 80 %; коефициент на интензивност - до 2,5; минимална озеленена площ - 20 %; застрояване-свободно.

Транспортен достъп по съществуващ местен път.

Изграждането на техническата инфраструктура да бъде изцяло за сметка на собственика на имота.

Приложеният проект е неразделна част от настоящата заповед.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от датата на получаване чрез кмета на Община Троян пред Административен съд гр. Ловеч.

 

 

АНГЕЛ АНГЕЛОВ

И. Д. Кмет на община Троян

Зап. № 354/05.04.2019 г.


Прикачени файлове:
ФайлОписаниеРазмер
Изтегляне на файла (PUP_506-469_compressed.pdf)ИзтеглиПУП към заповед № 393/09.04.2019 г.257 Kb