Начало Обявления Обявление относно ПУП - план за регулация и застрояване за частично изменение на застроителния и регулационния план на имоти в с. Дебнево

Навигация

www.troyan.bg

Обявление относно ПУП - план за регулация и застрояване за частично изменение на застроителния и регулационния план на имоти в с. Дебнево Печат Е-мейл
Обявления и уведомления - Обявления
Вторник, 02 Юли 2019 12:40

 

ОБЯВЛЕНИЕ


Общинска администрация гр. Троян, област Ловеч, обявява, че в Държавен вестник бр. 51/28.06.2019г. е обнародвано: на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за Устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е изработен проект Подробен устройствен план за регулация и застрояване, за частично изменение на застроителния и регулационен план (ПУП – ПРЗ за ЧИЗРП) на имоти с идентификатори 20300.350.386, 20300.350.387, 20300.350.388, 20300.350.389, 20300.350.444 20300.350.445, 20300.350.4063, 20300.350.4067, 20300.350.4068, 20300.350.4070, 20300.350.8158 попадащи в парцели І-389, Х-387, квартал 41; І-444 и ХІV-445, квартал 40; VІ-465,466 „За народен съвет, поща и хотел“  и VІІ-8158 „За търговия“, квартал 33, както и трасе на нереализирана улица с О.Т. 143-142-131, по плана на село Дебнево, община Троян, като отпадне улица с ОТ 143-142-131 и се обособи нова с ОТ 143-1324-1325-1326. Премахва се  парцел VІ-465,466 „За народен съвет, поща и хотел” в квартал 33. За имоти с идентификатори 20300.350.387, 20300.350.386, 20300.350.388, 20300.350.389 се обособяват самостоятелни УПИ по имотни граници, със зона на свободно и свързано застрояване и устройствени показатели: устройствена зона „Жилищна за малкоетажно застрояване – Жм“ с максимална височина на до10 м., плътност на застрояване – до 60 %; коефициент на интензивност – до 1,2; минимална озеленена площ – 40%.  Парцели І-444 и ХІV-445 в квартал 40 се урегулират съгласно новообособената улица с ОТ 143-1324.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в едномесечен срок от датата на обнародване на обявлението в „Държавен вестник“, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Троян .

Проектът е изложен в сградата на Община Троян, ІІ етаж, стая № 31.

 

Община Троян