Начало Обявления Заповед №749 / 26.06.2019 г. относно ПУП-ПРЗ на поземлен имот попадащ в парцел ХІІІ-173 в квартал 20 по регулационния план на кв. "Кнежки лъг и Василевско" на град Троян

Навигация

www.troyan.bg

Заповед №749 / 26.06.2019 г. относно ПУП-ПРЗ на поземлен имот попадащ в парцел ХІІІ-173 в квартал 20 по регулационния план на кв. "Кнежки лъг и Василевско" на град Троян Печат Е-мейл
Обявления и уведомления - Обявления
Сряда, 03 Юли 2019 12:30

 

ЗАПОВЕД

749 / 26.06.2019 г.

 

На основание  чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Решение № 7 от Протокол № 12/05.06.2019 год. на Общински експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) и Заявление с вх. № ГА-13-34/17.04.2019 год. от Христо Николов Колев

 

ОДОБРЯВАМ:

 

Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за поземлен имот 73198.508.10, попадащ в парцел ХІІІ-173 в квартал 20 по регулационния план на кв. „Кнежки лъг и Василевско“ на град Троян, като се обособява УПИ ХIII-10 по имотни граници с отреждане „За жилищно застрояване“ и обособена устройствена зона -„Жилищна зона - Жм” с показатели: плътност на застрояване - до 60 %; коефициент на интензивност - до 1,2; минимална озеленена площ - 40 %; застрояване-свободно.

Транспортен достъп до имота по път ІІ-35 от републиканската пътна мрежа.

Изграждането на техническата инфраструктура да бъде изцяло за сметка на собственика на имота.

Приложеният проект е неразделна част от настоящата заповед.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от датата на публикуване чрез  кмета на Община Троян пред Административен съд Ловеч.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА
Кмет на община Троян


Прикачени файлове:
ФайлОписаниеРазмер
Изтегляне на файла (73198-508-10-shema.pdf)ИзтеглиСхема 73198.508.10202 Kb