Начало Обявления Заповед №828 / 08.07.2019 г. относно отчуждаване на поземлен имот в село Балабанско

Навигация

www.troyan.bg

Заповед №828 / 08.07.2019 г. относно отчуждаване на поземлен имот в село Балабанско Печат Е-мейл
Обявления и уведомления - Обявления
Вторник, 09 Юли 2019 13:34

 

ЗАПОВЕД

№828 / 08.07.2019 год.

 

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.25, ал.2 от Закона за общинската собственост, във връзка чл.38, ал.1 от Закона за водите,

 

НАРЕЖДАМ:


1. ОТЧУЖДАВАМ, за задоволяване на неотложна общинска нужда, която не може да бъде задоволена по друг начин, част от поземлен имот с идентификатор 02302.137.19 (нула две, триста и две.сто тридесет и седем.деветнадесет), с площ от 3499 кв.м. (три хиляди четиристотин деветдесет и девет квадратни метра), вид територия: Горска; начин на трайно ползване: Друг вид дървопроизводителна гора, която част с проектен идентификатор 02302.137.65 (нула две, триста и две.сто тридесет и седем.шестдесет и пет) е с площ от 0,191 дка (нула цяло и сто деветдесет и един декара), по кадастралната карта на с. Балабанско, местност „Добрешко“, и представлява гора, попадаща в СОЗ - Пояс І на каптирани извори „Шошковци“ в землището на с. Балабанско, община Троян, от собствениците на имота - СЛАВКА АНДРЕЕВА; САШКА ГУНЧЕВА; ПЛАМЕН ГУНЧЕВ.

2. Определеното обезщетение в размер на 222 лв. (двеста двадесет и два лева) ще бъде внесено по индивидуална сметка на правоимащите в „Райфайзен банк“ офис Троян. Изплащането му да започне от 01.10.2019 год.

3. Ако към момента на влизане в сила на настоящата заповед, отчуждената част от имот е обременена с вещни тежести, дължимото парично обезщетение да се изплати по реда на чл.32, ал.1 от Закона за общинската собственост.

4.  Частта от поземлен имот с идентификатор 02302.137.19 (нула две, триста и две.сто тридесет и седем.деветнадесет), с площ от 3499 кв.м. (три хиляди четиристотин деветдесет и девет квадратни метра), вид територия: Горска; начин на трайно ползване: Друг вид дървопроизводителна гора, която част с проектен идентификатор 02302.137.65 (нула две, триста и две.сто тридесет и седем.шестсдесет и пет) е с площ от 0,191 дка (нула цяло и сто деветдесет и един декара), по кадастралната карта на с. Балабанско, местност „Добрешко“, да бъде завзета след изплащане на обезщетението на собствениците.

5. Настоящата заповед да се постави на определените за това места в сградата на общината и да се публикува на интернет страницата ѝ.

6. Заповедта да се връчи на СЛАВКА АНДРЕЕВА; САШКА ГУНЧЕВА; ПЛАМЕН ГУНЧЕВ, служителите от дирекция “Общинска собственост и икономика” за сведение и изпълнение и на директора на дирекцията - за контрол.

 

Настоящата заповед може да бъде обжалвана пред Ловешки административен съд, в 14 - дневен срок от съобщаването ѝ.

 

АНГЕЛ АНГЕЛОВ

И.Д.Кмет на Община Троян
(съгласно заповед №813/ 04.07.2019 год.
на Кмета на Община Троян)