Начало Обявления Обявление № Об-ТСУ-КР-83 - на вниманието на Ивелина Петрова, Марина Петрова и Никола Лесидренски от град Троян

Навигация

www.troyan.bg

Обявление № Об-ТСУ-КР-83 - на вниманието на Ивелина Петрова, Марина Петрова и Никола Лесидренски от град Троян Печат Е-мейл
Обявления и уведомления - Обявления
Сряда, 10 Юли 2019 08:04

 

ОБЯВЛЕНИЕ

№ Об-ТСУ-КР-83

гр. Троян, 26.06.2019 г.

 

Община Троян, област Ловеч съобщава, че със заповед № 749/26.06.2019 г. на кмета на Община Троян е одобрен Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 73198.508.10, попадащ в парцел ХIII-173 в кв. 20 по регулационния план на кв. „Кнежки лъг и Василевско“ на град Троян, като се обособява УПИ ХIII-10 по имотни граници с отреждане „За жилищно застрояване“.

Настоящата заповед може да се обжалва в 14-дневен срок от датата на публикуване чрез кмета на Община Троян пред Административен съд Ловеч.

Проектът е изложен в сградата на Община Троян, ет. 2, ст. 30, 9.00-12.00 ч.

 

ИНЖ. НИКОЛАЙ ХИТРОВ
Началник на отдел "ТСУ, кадастър и регулация"