Начало Обявления ПУП – ПРЗ за ЧИЗРП на имоти находящи се в село Шипково - Баните

Навигация

www.troyan.bg

ПУП – ПРЗ за ЧИЗРП на имоти находящи се в село Шипково - Баните Печат Е-мейл
Обявления и уведомления - Обявления
Понеделник, 29 Юли 2019 07:15

 

Отдел „ТСУ, кадастър и регулация” при Общинска администрация гр. Троян, област Ловеч съобщава, че в Държавен вестник бр. 58 от 23 юли 2019г. е обнародвано: на основание чл. 128, ал.1 от Закона за Устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е изработен   проект  на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, за частично изменение на застроителния и регулационен план (ПУП – ПРЗ за ЧИЗРП) на имоти с идентификатори 83212.501.1121, 83212.501.1211, 83212.501.1195, 83212.501.1519 и 83212.501.1197, парцели ІV „За озеленяване”, V „За почивна станция на ЦСПС”, VІ „За хотел и ресторант” и VІІ „За каптаж”, строителен квартал 15 по плана на село Шипково – Баните, като се обособяват УПИ VІІ-1197,1121 и УПИ VІ-1120,1121, и двата с отреждане  „За курортни дейности”, УПИ ІХ-1211 „За озеленяване“ и „Х-1195,1519 „За обществено обслужване“. Обособява  се нова улица с ОТ  98-7040-7041-7042-7043-7044-7045 и се променя регулацията на улица с ОТ 82-83-84-85.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в едномесечен срок от датата на обнародване на обявлението в „Държавен вестник“, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта да общинска администрация.

Проектът е изложен в сградата на Община Троян, ІІ етаж, стая № 31.

 

инж. Николай Хитров
Началник на отдел “ТСУ, кадастър и регулация”