Начало Обявления Публичен търг за отдаване под наем, за срок от пет години, на терен с обща площ от 40 кв.м. находящ се в град Троян

Навигация

www.troyan.bg

Публичен търг за отдаване под наем, за срок от пет години, на терен с обща площ от 40 кв.м. находящ се в град Троян Печат Е-мейл
Обявления и уведомления - Обявления
Четвъртък, 08 Август 2019 10:59

 

На основание заповед №943/ 02.08.2019 год. на кмета на община Троян

О Б Я В Я В А:

 

публичен търг за отдаване под наем, за срок от пет години, на терен №3 с обща площ от 40 кв.м., от които за поставяне на павилион за търговия 16 кв.м. и за покрита търговска площ 24 кв.м., който терен попада в поземлен имот с идентификатор 73198.506.231 по кадастралната карта на гр.Троян, за разполагане върху него на еднотипен павилион за търговия, при условията на чл.56 от ЗУТ, съгласно схема на гл.архитект на Община Троян, по разработен общ проект за терени с №№1, 2 и 3, съгласуван от Общинска администрация, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 140 лв., без ДДС.

Тръжната документация ще се закупува в информационния център на Община Троян срещу 20 лв., без ДДС в брой, в срок до 16 часа на 15.08.2019 год., включително.

Оглед на обекта ще се извършва всеки присъствен ден в рамките на работното време на общинска администрация до 17 часа на 15.08.2019 год., след предварителна заявка и закупена тръжна документация.

Депозитната вноска за участие в търга, в размер на 600 лв. ще се внася в “Райфайзенбанк“, офис Троян, по сметка BG65RZBB91553320008105, BIC:RZBBBSF, в срок до 16.30 часа на 15.08.2019 год., включително.

Предложенията за участие в търга ще се подават в информационния център на Община Троян, в срок до 17 часа на 15.08.2019 год., включително.

Търгът ще се проведе на 16.08.2019 год. от 11,00 часа в заседателната зала на Община Троян.

При неявяване на кандидати ще се проведе повторен търг на 23.08.2019 год., при същите условия, час и място, като закупуването на тръжната документация ще се извършва до 16 часа, внасянето на депозита и огледа на имота до 16.30 часа, а подаването на предложенията до 17.00 часа на 22.08.2019 год., включително.

Не се допускат до участие в публичния търг за сключване на сделки по управление и разпореждане с общинска собственост лица, които имат задължения към Община Троян за местни данъци и такси.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА
Кмет на Община Троян